HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Auditcommissie

Auditcommissie

Wat doet de auditcommissie?

De gemeentelijke organisatie moet door de gemeenteraad gecontroleerd kunnen worden. Om de raad adequaat en permanent te ondersteunen in zijn financiële taken en verantwoordelijkheden heeft de gemeenteraad van Schagen besloten om een gemeentelijke auditcommissie in het leven te roepen. De auditcommissie is in feite een verlengstuk van de gemeenteraad, maar dan wel met een a-politiek karakter.

Door middel van het vaststellen van de Verordening van de auditcommissie gemeente Schagen 2015 komen de taken van de auditcommissie samengevat op het volgende neer:

  • Aanbevelingen voor benoeming accountant;
  • Onderhoudt contacten tussen de gemeenteraad en de accountant
  • De gemeenteraad adviseren over het vast te stellen controleprotocol voor de accountantscontrole;
  • De gemeenteraad adviseren de jaarrekening wel of niet vast te stellen;
  • De gemeenteraad adviseren over de overige tussentijdse rapportages en producten;
  • De gemeenteraad adviseren over aanpassingen van de verordeningen gebaseerd op artikelen 212, 213 en 213a Gemeentewet;
  • Evalueren van het functioneren van de accountant;
  • Afstemmingsplatform te zijn over voorgenomen onderzoeken door accountant, rekenkamercommissie en het college;
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren over verbetering van de planning en control.

Wie vormen de auditcommissie?

De commissie bestaat uit de volgende 5 commissieleden:

CDA: raadslid mevrouw B.J. Glashouwer, voorzitter;
Seniorenpartij Schagen: raadslid A.S. Groot, lid;
VVD: raadslid I.L. Kroon, lid;
Wens4U: commissielid mevrouw M.C. Verloop, lid;
JessLokaal: raadslid J.Th. Kröger, lid

Adviseurs van de auditcommissie zijn: de portefeuillehouder Financiën, het teamleider Financiën, de concern controller, de accountant en de griffier.