HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Commissie bezwaar

Commissie bezwaar

Wanneer een bezwaarschrift is gericht tegen een besluit dat belangrijke politieke, bestuurlijke en maatschappelijke gevolgen kan hebben werkt de gemeente Schagen met een onafhankelijke commissie bezwaarschriften.

Deze commissie is een onafhankelijk orgaan en biedt in een hoorzitting diegene die een bezwaar heeft ingediend gelegenheid om een toelichting te geven.

De commissie luistert ook naar het verweer van het college. Ook andere belanghebbenden (zoals bijvoorbeeld vergunninghouder of omwonenden) kunnen gehoord worden. De zittingen van de commissie zijn weliswaar openbaar, maar het is gebruikelijk dat zaken met een zeer persoonlijk karakter, niet openbaar worden behandeld. De voorzitter kan op het moment van behandelen bepalen dat gezien de inhoud, een zaak alsnog achter gesloten deuren zal plaatsvinden. 
Na iedereen gehoord te hebben geeft de commissie advies hierover aan het college.

Het college neemt hierna een besluit of het bezwaar gegrond of ongegrond is.