HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Instrumenten van de raad

Instrumenten van de raad

Initiatiefvoorstel

Met een initiatiefvoorstel kan een raadslid een eigen voorstel voorleggen aan de raad en het college.  Vaak wordt het concept van een initiatiefvoorstel eerst besproken in een raadscommissie, voordat het in de raad wordt behandeld.

Motie

Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd. De indiener van de motie kan zijn motie mondeling toelichten, daarna komen de andere fracties aan het woord als ze dat willen. Tijdens de vergadering kunnen moties worden veranderd of ingetrokken. Een motie is aangenomen als de meerderheid van de raad voor de ingediende motie stemt. Een motie wordt in de regel uitgevoerd door het dagelijks bestuur van de gemeente, dat is het college van burgemeester en wethouders. Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid.

Amendement

Door het indienen van een amendement kan de raad bij de behandeling van een raadsvoorstel de tekst van het voorgestelde besluit wijzigingen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het oorspronkelijke raadsbesluit gewijzigd. Een amendement moet schriftelijk worden ingediend en kan eventueel mondeling worden toegelicht.

Schriftelijke vragen

De raad kan schriftelijke vragen stellen aan het college ter verduidelijking van feiten of voor een waardeoordeel van de burgemeester en/of college. De schriftelijke vragen kunnen worden ingediend bij de griffie, gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Het onderwerp van de vragen moet binnen bevoegdheden van het gemeentebestuur vallen. De vragen worden zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de datum van indiening schriftelijk beantwoord door het college.

Interpellatie

Een interpellatie is een zwaar politiek middel om informatie te krijgen van het college over bijvoorbeeld een actuele kwestie of een politiek gevoelig onderwerp. Een interpellatie wordt ingezet als niet kan worden volstaan met mondelinge vragen. Een verzoek voor het houden van een interpellatie moet ten minste 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. De raad bepaalt bij het vaststellen van de agenda of de interpellatie wordt toegestaan.