HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Inzage (ontwerp)omgevingsvergunningen

Inzage (ontwerp)omgevingsvergunningen

Hier staan de aanvragen voor een omgevingsvergunning voor projecten waarvoor volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt. Daarbij wordt afgeweken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Zienswijze indienen

De ontwerpvergunningen worden bekend gemaakt via de website www.overheid.nl. Op het ontwerp kunnen tijdens de ter inzage legging van zes weken door een ieder zienswijzen worden ingediend.

De zienswijze kan digitaal of per post ingediend worden.

Voor een digitale zienswijze moet u het digitale formulier invullen. Daarvoor moet u inloggen met DigiD.

Per gewone post stuurt u de zienswijze per brief aan burgemeester en wethouders van Schagen, postbus 8, 1740 AA  Schagen.

U bent verplicht het volgende in uw brief te zetten:

  • uw naam en adres
  • de datum van uw zienswijze (dat is de datum dat u uw brief naar de gemeente stuurt)
  • tegen welke ontwerp omgevingsvergunning u uw zienswijze richt
  • waarom u het niet eens bent met het besluit en/of uw op- en aanmerkingen op het besluit
  • uw handtekening

Wilt u ook uw telefoonnummer in uw brief zetten? Dan kan de gemeente u eventueel bellen over de behandeling van uw zienswijze.