Gemeentelijk noodpakket

Informatie over het coronavirus
HOME  |  Gemeentelijk noodpakket

Gemeentelijk noodpakket

Als gemeente vinden we het belangrijk, dat inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en ketenpartners deze periode zo goed mogelijk doorkomen. Daarom hebben wij, bovenop de landelijke maatregelen, extra maatregelen genomen. We willen alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om banen en inkomens van inwoners en ondernemers zoveel mogelijk veilig te stellen. Hieronder vindt u welke maatregelen wij genomen hebben.

Loslaten wettelijke zoektermijn aanvragen bijstand door jongeren tot 27 jaar

Wij nemen aanvragen voor bijstand voor jongeren tot 27 jaar meteen in behandeling en laten de wettelijke zoektermijn van vier weken los. Daardoor krijgen jongeren meteen bijstand en niet pas na vier weken. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina ‘bijstand’.

Geen verrekening verstrekte activiteitensubsidies en budgetsubsidies

Verenigingen die van ons een activiteitensubsidie ontvangen, hoeven deze aan het eind van het jaar niet terug te betalen als zij geen activiteiten hebben kunnen organiseren door de coronamaatregelen. Dit geldt ook voor instellingen die een budgetsubsidie van ons krijgen. 

Huurders en pachters tegemoet komen

Op het gebied van huren en pachten hebben wij per doelgroep maatregelen genomen. Ons uitgangspunt is dat wij huurders en pachters tegemoet willen komen als zij door de coronacrisis niet of beperkt gebruik hebben kunnen maken van wat zij huren of pachten van de gemeente.

 • Verenigingen, vrijwilligersorganisaties (inclusief zwembaden en sportzalen/sporthallen) en dorpshuizen:
  Wij schelden de verschuldigde huur (inclusief solidariteitsbijdrage buitensport) kwijt voor de periode dat zij niet of nauwelijks gebruik hebben kunnen maken van hun accommodatie. Deze periode gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Bij verenigingen, vrijwilligersorganisaties en dorpshuizen kijken wij daarbij wat de aard van het gehuurde is. Als het gehuurde zonder meer kan en zal worden gebruikt, zoals bij volkstuinverenigingen, schelden wij de huur of pacht niet kwijt. Als het gaat om samenkomstgebouwen en sportterreinen, vindt er wel compensatie plaats. Verenigingen en organisaties hebben hierover van ons een brief ontvangen. Hierin staat informatie over kwijtschelding van de huur of erfpacht over de maanden dat de maatregelen golden. Heeft u hierover op 10 juni nog geen brief van de gemeente ontvangen? Dan kunt u met het aanvraagformulier kwijtschelding huur of erfpacht een aanvraag doen. We kijken dan zo snel mogelijk of u in aanmerking komt voor de kwijtschelding. 

 • Instellingen die een budgetsubsidie ontvangen:
  Voor instellingen die een budgetsubsidie ontvangen en bij ons huren en pachten, blijven wij de huur in rekening brengen. Wij gaan er vanuit dat met het blijven doorbetalen van de subsidie, deze instellingen voldoende in staat zijn om de huur aan ons te blijven betalen. In die gevallen waar een instelling in de knel komt, gaan wij met deze instelling in gesprek om samen te kijken naar oplossingen. Dit geldt ook voor zorgaanbieders jeugd, Wmo en doelgroepenvervoer.

 • Ondernemers:
  o    Exploitanten strandtenten: wij schelden de door hen te betalen huur of pacht kwijt voor de periode dat zij door de coronamaatregelen niet of heel beperkt gebruik hebben kunnen maken van hun accommodatie. Verenigingen en organisaties hebben hierover van ons een brief ontvangen. Hierin staat informatie over kwijtschelding van de huur of erfpacht over de maanden dat de maatregelen golden. Heeft u hierover op 10 juni nog geen brief van de gemeente ontvangen? Dan kunt u met het aanvraagformulier kwijtschelding huur of erfpacht een aanvraag doen. We kijken dan zo snel mogelijk of u in aanmerking komt voor de kwijtschelding. 
  o    Overige ondernemers: met elke ondernemer die bij ons huur of pacht moet betalen en door de coronamaatregelen financieel in de knel komt, willen wij maatwerkafspraken maken om hen tegemoet te komen en de coronacrisis te kunnen doorkomen. Wij gaan er in principe van uit dat ondernemers door eventuele ondersteuning van Rijksregelingen in eerste instantie in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Dat geldt zeker voor ondernemers die hun activiteiten, ondanks de maatregelen, nog steeds kunnen uitvoeren. Huurt of pacht u van ons en denkt u in aanmerking te komen voor deze maatregel? Verenigingen en organisaties hebben hierover van ons een brief ontvangen. Hierin staat informatie over kwijtschelding van de huur of erfpacht over de maanden dat de maatregelen golden. Heeft u hierover op 10 juni nog geen brief van de gemeente ontvangen? Dan kunt u met het aanvraagformulier kwijtschelding huur of erfpacht een aanvraag doen. We kijken dan zo snel mogelijk of u in aanmerking komt voor de kwijtschelding.

 • Particuliere huurders en pachters:
  Wij gaan er vanuit dat particuliere huurders en pachters – voor zover zij door de coronamaatregelen financieel in de knel zijn gekomen – in voldoende mate gebruik kunnen maken van landelijke en/ of lokale inkomensondersteunende maatregelen. En dat zij daarmee de verschuldigde huur of pacht aan ons kunnen betalen. Bent u een particuliere huurder of pachter en bent u ondanks de inkomensondersteunende maatregelen niet in staat om de huur of pacht aan ons te betalen? Dan willen wij maatwerkafspraken met u maken om u tegemoet te komen. Dan kunt u met het aanvraagformulier kwijtschelding huur of erfpacht een aanvraag doen. We kijken dan zo snel mogelijk of u in aanmerking komt voor de kwijtschelding.

Uitvoeren Rijksregeling compenseren ouderbijdrage kinderopvang voor VVE/peuteropvang

Wij voeren de Rijksregeling uit waarbij ouders gecompenseerd worden voor de ouderbijdrage kinderopvang voor VVE/peuteropvang. Ouders met kinderopvangtoeslag (KOT) vanuit de Belastingdienst betalen hun facturen gewoon door en de eigen bijdrage wordt door de overheid vergoed. Ouders die geen recht hebben op KOT en een (VVE/SMI) peuterplaats van de gemeente vergoed krijgen, betalen ook een eigen bijdrage. Het Rijk heeft besloten dat deze ouders ook hun eigen bijdrage terug zullen krijgen, zodat de kinderopvang gewoon financieel gezond blijft. Meer hierover leest u op de pagina over kinderopvang onder het kopje ‘Compensatie ouderbijdrage kinderopvang’.

Leges voor evenementenvergunningen terugbetalen

Voor een evenementenvergunning betalen organisaties leges. Gaan evenementen door de coronamaatregelen niet door? Dan betalen wij deze leges terug. Meer informatie hierover vindt u op onze webpagina over corona en evenementen. Via deze webpagina kunt u de leges terugvragen van evenementen die niet doorgaan door coronamaatregelen.

Tozo: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

Het Rijk komt op korte termijn met de Tozo. Vooruitlopend op de inwerkingtreding daarvan, komen wij zelfstandige ondernemers die meteen ondersteuning nodig hebben alvast tegemoet. Dit doen wij door het verstrekken van een voorschot aan ondernemers die een aanvraag hebben gedaan en voor de Tozo in aanmerking komen. Meer informatie hierover vindt u op onze webpagina bbz / Tozo. Via deze webpagina kunt u Tozo aanvragen.

Stelpost voor cultuur en sport van € 100.000,- 

Als gemeente Schagen hebben we een noodfonds vastgesteld voor sportverenigingen en culturele instellingen. Dit noodfonds is bedoeld voor verenigingen en instellingen die in financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen door de coronamaatregelen. Eind oktober krijgen alle verenigingen en instellingen die bij ons bekend zijn een mail hierover. Heeft uw vereniging of instelling deze mail begin november nog niet gehad? Dan kunt u met ons contact opnemen. 
De aanvraag voor ondersteuning die u nu indient, geldt voor de periode 1 maart tot 1 oktober 2020. Over de periode erna, komt binnenkort meer informatie.  

Opschorten betaaldatum aanslagen marktgelden naar 1 oktober 2020.

Wij schorten de uiterste betaaldatum voor de marktgelden op naar 1 oktober 2020. Wij versturen de aanslagen in juli. Marktkooplieden hoeven pas 1 oktober te betalen. Daarnaast geldt het niet verschijnen op de markt door het coronavirus als een reden om in aanmerking te komen voor een ontheffing van de marktgelden. Deze ontheffing verlenen wij aan het eind van het jaar. Uiterlijk in juli informeren we de marktkooplieden over de maatregel en wat dit voor hen betekent.

Opschorten betaaldatum forensen- en toeristenbelasting naar 1 oktober 2020.

Wij schorten de uiterste betaaldatum voor de forensen- en toeristenbelasting 2019 op naar 1 oktober 2020. Krijgt u deze aanslag? Dan hoeft u pas 1 oktober te betalen. De aanslagen versturen wij in mei. In  de aanslag zelf vindt u meer informatie over de maatregel en wat die voor u betekent.

Geen handhaving op te laat betalen gemeentelijke belastingen en facturen, niet verzenden van aanmaningen en dwangbevelen

Inwoners en ondernemers die te laat hun gemeentelijke belastingen betalen, krijgen van ons geen aanmaning of dwangbevel. Deze maatregel geldt tot 1 oktober. Op die manier krijgen inwoners en ondernemers, die zijn getroffen door de coronamaatregelen, meer financiële lucht.

Uitstel BIZ-bijdrage door ondernemers

De invoering van de BIZ is uitgesteld tot begin januari 2021. Vanaf dit moment zal de BIZ-bijdrage worden geheven. Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen heeft het college besloten om dit jaar subsidie uit te keren.

Blijven betalen zorgaanbieders jeugd en Wmo, en gemeentelijk doelgroepenvervoer

Wij blijven de zorgaanbieders betalen, ook als zij minder of geen zorg kunnen leveren. Wij gebruiken hiervoor een zogeheten peilperiode. Heeft een zorgaanbieder minder omzet dan gemiddeld in de peilperiode, dan betalen wij het verschil tussen de daadwerkelijke omzet en de gemiddelde omzet van de peilperiode. Meer informatie over deze maatregel vindt u op onze webpagina zorgaanbieders.

80% van reguliere omzet Leerlingenvervoer doorbetalen

Regionaal is afgesproken om 80% van de vaste reguliere omzet die vervoerders factureren te blijven betalen. Hiermee kunnen deze vervoerders hun vaste lasten blijven betalen. Vanaf 11 mei gaan de lagere scholen weer gedeeltelijk van open en start ook het leerlingenvervoer weer. De kosten die vervoerders hiervoor declareren betalen wij gewoon. Voor het deel van het vervoer waarvan het onderwijs of schoolzwemmen langer verplicht dichtblijft of niet kan doorgaan, betalen wij 80%. Meer informatie over deze maatregel vindt u op onze webpagina zorgaanbieders.