Ondersteuningsgelden voor controle coronatoegangsbewijs (CTB)

Informatie over het coronavirus
HOME  |  Ondersteuningsgelden voor controle coronatoegangsbewijs (CTB)

Ondersteuningsgelden voor controle coronatoegangsbewijs (CTB)

Vanaf 22 september 2021 hebben ondernemers in bijvoorbeeld de horeca en cultuursector te maken met het coronatoegangsbewijs.

Regels over het corona toegangsbewijs (CTB)

De regels over het coronatoegangsbewijs vindt u op de website van de Rijksoverheid voor ondernemers. Vanaf deze datum geldt op veel plekken het verplichte coronatoegangsbewijs.

Vergoeding voor inzet (extra) personeel op controle CTB voor ondernemers, instellingen en verenigingen

Gemeenten kunnen voor deze extra taak in totaal maximaal €45 miljoen ondersteuning krijgen voor de periode 22 september tot en met 31 december 2021. Deze bijdrage moet helpen om de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen en makkelijker te maken. Dit geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld (extra) beveiligers, controleurs of hosts die ondernemers helpen bij de controle van de CTB. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de verdeling van het geld onlangs bekendgemaakt en via de veiligheidsregio's beschikbaar gesteld aan gemeenten. De gemeente Schagen kan maximaal €133.357,- declareren bij de veiligheidsregio. De regeling geldt zo lang de CTB-plicht geldt én zo lang het beschikbare budget niet op is.

Ondernemers en organisatoren van (lokale) evenementen in de gemeente Schagen kunnen voor een financiële vergoeding in aanmerking komen. Heeft uw bedrijf of evenement te maken met de verplichte controle op CTB en heeft u hiervoor de inzet van ondersteunend personeel nodig? Lees dan verder. Er gelden namelijk wel wat regels.

Algemene informatie over de ondersteuningsgelden CTB

Voor vergoeding komen de kosten in aanmerking die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 (hierna Tijdelijke regeling) verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen  te controleren. En onder omstandigheden de toegang te ontzeggen. De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle op coronatoegangsbewijzen  bevorderen en makkelijker maken. Te denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling ondersteunen in duidelijke gevallen (compliance assistance). Alleen kosten voor activiteiten die plaatsvinden binnen de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.

Vanuit de bijdrage komen de volgende kosten die door de Veiligheidsregio en in overeenstemming met deze organisatie die een derde partij maakt ter ondersteuning van de naleving op artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling in aanmerking:

Vergoedbare kosten

 1. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
 2. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1.;
 3. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 4. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
 5. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4.

Niet vergoedbare kosten

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking:

 1. kosten voor verplichtingen die aangegaan zijn voor 22 september 2021;
 2. kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijks is verstrekt;
 3. kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Aanvragen

 • Voor het aanvragen van ondersteuningsgelden voor de controle op CTB’s kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.
 • De gemeente heeft een budget vanuit de Rijksoverheid beschikbaar om toe te kennen. Dit bedrag is ook direct het plafond van deze regeling. De gemeente streeft naar een eerlijke verdeling van de gelden. Dat betekent dat ze wekelijks bekijkt welke aanvragen die op dat moment binnen zijn, worden toegekend.
 • Uit de aanvraag moet blijken dat de aangevraagde ondersteuningsgelden daadwerkelijk ingezet worden om de controle CTB’s vorm te geven.
 • In de aanvraag voegt u een onderbouwing toe van de kosten die u wilt declareren.

Toekenning

 • Een reactie op uw aanvraag ontvangt u op het opgegeven e-mailadres.
 • Na de wekelijkse beoordeling laten wij aan u weten in hoeverre we uw aanvraag toekennen.
 • Uit de toekenning blijkt welk bedrag u krijgt.
 • Factoren die van belang zijn voor toekenning zijn:
  • of u de aangevraagde gelden inzet voor controle op CTB;
  • of de kosten hiervan passen binnen het kader van de regeling;
  • of de kosten hiervan in voldoende mate onderbouwd en redelijk zijn;
  • of de toekenning van de aanvraag niet leidt tot een ongelijke verdeling van het beschikbare budget.

Declareren

 • Voor het declareren van de daadwerkelijke kosten kunt u een formulier aanvragen door het invullen van het contactformulier.
 • Na toekenning van de aanvraag dient u aan het einde van het tijdvak (dus bijvoorbeeld op 1 november voor de maand oktober) een declaratie in bij de gemeente;
 • Hier voegt u de facturen en of berekeningen toe van de gemaakte kosten. Wanneer u b.v. extern inhuurt, stuurt u een factuur mee. Maakt u extra loonkosten, dan voegt u de berekening toe;
 • Wanneer de declaratie overeenstemt met de toekenning, ontvangt u het bedrag op de opgegeven rekening.