HOME  |  Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en biometrische gegevens zoals vingerafdrukken. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u zich bijvoorbeeld inschrijft bij de gemeente, een paspoort aanvraagt of een vergunning nodig heeft. Ook als u een van de websites van de gemeente bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of via een cookie waarmee bepaalde voorkeuren worden geregistreerd.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben of die een website van de gemeente bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen, personeelsleden, raadsleden en leveranciers.

De gemeente verwerkt ook persoonsgegevens van personen die niet staan ingeschreven bij de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens die de gemeente verwerkt in het geval we te maken hebben met de nabestaanden inzake de huur van een graf.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

De Gemeente Schagen verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder voor:

  • de uitvoering van de wettelijke taken van de gemeente
  • de uitvoering van werkzaamheden in het kader van privaatrechtelijke transacties
  • voor communicatieactiviteiten. Op basis van gegevens uit interne, externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s kan de gemeente u passende en gerichte informatie sturen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet.

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk

Uw persoonsgegevens zijn bij de gemeente in goede handen. De gemeente zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn.

Binnen de gemeente is een functionaris aangesteld die verantwoordelijk is voor een goede naleving van de privacywetgeving. Dit is de functionaris voor gegevensbescherming (FG). Onderdeel van de taken van de FG is het beantwoorden van privacygerelateerde vragen.

Al onze medewerkers hebben een ambtseed of ambtsgelofte afgelegd en zijn verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Uw persoonsgegevens buiten de gemeente

De gemeente valt wettelijk gezien onder het stelsel van basisregistraties. Dit houdt in dat de gemeente persoonsgegevens doorgeeft aan de landelijke database. Denk hierbij aan de Basisregistratie personen die door de gemeente wordt bijgehouden en waarvan onder meer de Belastingdienst gebruik kan maken.

Bij alle publiekrechtelijke processen van de gemeente hebben we de plicht om te werken met de gegevens uit de Basisregistratie personen. Door deze verplichting zijn we ervan verzekerd dat we altijd over de meest recente informatie over u beschikken.