HOME  |  Nieuws  |  Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 1.0 is vrijwel klaar

Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 1.0 is vrijwel klaar

Dit item is verlopen op 07-05-2021.

Noord-Holland Noord ziet mogelijkheden om meer duurzame energie op te wekken. De regio zet in op een ambitie van 1,5 TWh voor 2030. Dit komt bij de 2,1 TWh die nu al wordt opgewekt. In een uitgebreid proces is door gemeenten, provincie, waterschap, netbeheerder, andere belanghebbenden en inwoners een eerste versie van een Regionale Energie Strategie opgesteld. Gekozen is om in een aantal zoekgebieden langs wegen en bij bedrijventerreinen de mogelijkheden voor grote windmolens en zonneweides te onderzoeken. Daarnaast wordt ingezet op zonnepanelen op daken, geluidschermen en parkeerterreinen. 

Wethouder Hans Heddes: “Participatie is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Wij zetten hier als gemeente bewust op in. Op 16 maart heeft het college, door veel ingekomen reacties, besloten om de zoekgebieden van RES 1.0 om te zetten in alleen zoekgebieden zon om ruimte te geven aan gesprek met inwoners en ander belanghebbenden in de zoekgebieden.” Bij participatie denken we niet alleen aan het kunnen meedenken in locaties en randvoorwaarden, maar ook het meedoen, bijvoorbeeld door deelname in projecten. De gemeente heeft een participatieplatform samen.schagen.nl opgericht. Hier is onder andere de Vraag- en Antwoordnotitie over de RES te vinden en kunnen inwoners, organisaties en bedrijven hun ideeën en reacties geven. 

De regio houdt bovendien de deur open voor nieuwe initiatieven, ook als die buiten de zoekgebieden liggen. Zo ziet de regio kansen om in het IJsselmeer natuurontwikkeling te combineren met zonne-atollen. 

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en energie van de provincie Noord-Holland: “Er zijn veel mensen op de been gebracht om tot dit resultaat te komen. Daar ben ik blij mee. De uitkomst is daardoor rijk en veelzijdig. En het houdt hier niet op. Ook bij de uitvoering van de ambities gaan we het samen doen. Met inwoners, bedrijven, energiecoöperaties, netbeheerder, natuurorganisaties en vele andere betrokkenen.”

Wat is een Regionale Energie Strategie 1.0

De RES 1.0 is een eerste stap in een langjarige samenwerking in de regio om met elkaar te zorgen voor een overstap van gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en daarmee minder CO2 uit te stoten. Zo werken we aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. In de RES wordt eerst gekeken naar de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit met bestaande technieken: zonne- en windenergie. Dit in aanvulling op wind op zee, energiebesparing en de verkenning van nieuwe technologieën. 
Daarnaast gaat de RES over de warmtevraag en het regionale aanbod van duurzame warmte. De RES Noord-Holland Noord is een samenwerking tussen de deelregio’s West-Friesland, Regio Alkmaar en de Kop van Noord-Holland, die ieder een deel van de ambitie voor 2030 voor hun rekening nemen.

Waar wel en waar niet?

In een uitgebreid proces is opgehaald waar mogelijkheden zijn. Rekening is gehouden met natuur en milieu, de aansluiting op het elektriciteitsnet en of er wel en geen draagvlak is voor opwek van zonne- en windenergie. De voorkeur ging uit naar zonnepanelen op geluidsschermen, boven parkeerterreinen en op grote daken. Daarnaast zijn plekken met kansen aangewezen op en bij bedrijventerreinen en langs wegen. 
Het burgerinitiatief ‘Duurzaam Leefbaar’, waarin gepleit wordt voor natuurontwikkeling in combinatie met zonne-atollen in de Wieringerhoek van het IJsselmeer, vond ook draagvlak in de regio. De potentie van dit plan is groot. Omdat dit initiatief stapje voor stapje moet worden uitgewerkt en er nog veel onzekerheden zijn, heeft de regio de opbrengst voorzichtig ingeschat op 1,1 TWh. Het is nog niet toegevoegd aan de ambitie voor 2030. De regio zet zich in voor de realisatie van dit initiatief en daagt het Rijk uit om dit plan samen te ontwikkelen.

Van zoekgebied naar concrete projecten

Onderdeel van de RES is een kaart met 45 zoekgebieden waar de mogelijkheden voor zonne- en/of windenergie worden onderzocht. Zoekgebieden voor windturbines en zonneweides hebben in de regio - en ook in de 29 andere energieregio’s in Nederland - soms tot heftige discussies geleid. De noodzaak van de energietransitie wordt breed onderschreven. Maar er zijn ook zorgen voor de eigen woonomgeving, gezondheid, de effecten op natuur en landschap en landbouwgronden. De RES-kaart heeft geen juridische status. Voordat een concrete vergunning kan worden afgegeven, moet door de gemeenten nog een zorgvuldige afweging worden gemaakt van belangen. In de RES zijn daarom ook afspraken gemaakt over een eerlijke verdeling van lusten en lasten, het betrekken van inwoners en belanghebbenden en landschappelijke inpassing. 

RES klaar in juli, ook in Noord-Holland Zuid

De gemeenteraden van de 18 deelnemende gemeenten aan de RES NHN besluiten in juni en juli 2021 over de RES NHN 1.0. Ook het algemeen bestuur van het waterschap en de provinciale staten nemen dan een besluit over de RES NHNoord en NHZuid.

De energieregio Noord-Holland Zuid heeft eenzelfde proces doorlopen als Noord-Holland Noord. Ook daar zijn de resultaten bekend. Noord-Holland Zuid verwacht de komende tien jaar 2 TWh extra duurzame elektriciteit te kunnen opwekken door zonne- en windenergie. Dat is bovenop de 0,7 TWh die daar nu al opgewekt wordt. 
De hele provincie Noord-Holland komt daarmee op een ambitie van 6,3 TWh voor 2030. Dat is 0,6 TWh minder dan in de conceptversie van de RES stond. Deze vermindering van ambitie komt door het afvallen van zoekgebieden naar aanleiding van reacties van inwoners, belanghebbenden en gemeenteraden en provinciale staten. Het natuurontwikkelingsplan in combinatie met zonne-atollen op het IJsselmeer is een kans om toch hoger uit te komen in 2030.

Informatieavond

Op woensdag 21 april van 20.00-21.00 uur wordt een online toelichting gegeven op de keuzes die de regio Noord-Holland Noord maakt. Hoeveel wil de regio gaan opwekken tot 2030? Waar liggen de zoekgebieden? Wat is een zoekgebied eigenlijk? Welke stappen volgen nog totdat uiteindelijk een vergunning kan worden verleend? En hoe kunnen bewoners hierover meepraten? De toelichting is voor iedereen te volgen via een livestream op www.energieregionhn.nl/informatieavond-res.  

Voor vragen naar aanleiding van deze avond zijn de gemeenten het eerste aanspreekpunt. De contactgegevens van de gemeenten staan op de website. De RES van Noord-Holland Noord is gepubliceerd op www.energieregionhn.nl