HOME  |  Nieuws  |  Uitslag bodemonderzoek omgeving Wagenplein Warmenhuizen

Uitslag bodemonderzoek omgeving Wagenplein Warmenhuizen

Dit item is verlopen op 19-12-2017.

In opdracht van gemeente Schagen heeft Arcadis bodemonderzoek uitgevoerd op het voormalig gasfabrieksterrein in Warmenhuizen. Het gebied betreft het Wagenplein en woningen aan de Oudewal en Beuninge. De uitslag is dat geen blootstellingsrisico’s zijn voor mens en milieu. Men kan hier veilig wonen.

Het gebied betreft het Wagenplein en woningen aan de Oudewal en Beuninge.

Donderdagavond 30 november vond een bijeenkomst plaats met de bewoners. Hier werd het rapport van Arcadis toegelicht. Op basis van het historisch onderzoek en het daadwerkelijk meten, komt Arcadis tot de conclusie dat er in de bodem verhoogde gehaltes van stoffen zijn gevonden waarvan het aannemelijk is dat dit nog in de bodem zit vanwege de voormalige gasfabriek. Over het hele terrein is voornamelijk lichte vervuiling gevonden. Ook sterke vervuiling, dieper in de grond (dieper dan een halve meter). Verspreid over het hele terrein zijn verontreinigingen gevonden. Deze blijven doorgaans binnen de daarvoor geldende normen. Doordat meer dan 25 m3 grond vervuild is, moet de vervuiling formeel aangemerkt worden als ‘ernstig geval van bodemverontreiniging’. Eén plek aan de Oudewal, die onder een verharding ligt, wordt  nog verder onderzocht. Ook wordt nog nader onderzocht of er asbest aanwezig is. Dit is nog niet waargenomen en asbest werd ten tijde van de oprichting van de gasfabriek ook niet grootschalig toegepast, maar de gemeente wil dit echt uitsluiten. 

Over de aard en de omvang van de gevonden verontreiniging staat meer informatie in het onderzoeksrapport. De bewoners konden tijdens de avond aangeven of zij het rapport digitaal willen ontvangen. Burgemeester en wethouders van Schagen hebben vandaag het rapport vastgesteld en zullen dit naar de provincie sturen. De provincie is het bevoegd gezag en moet binnen 15 weken besluiten of het rapport aanleiding geeft tot het nemen van verdere maatregelen, zoals sanering. Het rapport en de vragen die gesteld zijn op de bewonersavond vindt u op de pagina 'Veiligheid'.

Het onderzoek is gehouden omdat bij de aanleg van een waterleiding bij het Wagenplein verontreiniging van de  bodem werd geconstateerd. Dit was voor PWN en de gemeente aanleiding om de oorzaak en de omvang van de bodemverontreiniging nader te laten  onderzoeken door Arcadis. PWN is deze week gestart met de preventieve vervanging van enkele leidingen onder het Wagenplein met niet-doorlatende leidingen. Het waterleidingbedrijf doet dit omdat in zeer geringe mate (vergelijkbaar met 1/3 suikerklontje op 100 miljoen liter water) een verontreiniging werd gedetecteerd. Met de nieuwe leidingen kan PWN de uitstekende kwaliteit blijven leveren waar zij voor staat. PWN gaf tijdens de avond een toelichting op deze werkzaamheden.