HOME  |  Nieuws  |  Uitstel hoorzitting Pallas naar september

Uitstel hoorzitting Pallas naar september

Dit item is verlopen op 25-05-2018.

In tegenstelling tot eerdere berichten dat de hoorzitting in de bestemmingsplanprocedure voor Pallas in mei zou zijn, worden deze naar september verplaatst. Dit vanwege aanbevelingen die de gemeente kreeg van de Commissie m.e.r. (milieueffectrapportage). De 23 indieners van een zienswijze die voor de hoorzitting zijn uitgenodigd, hebben bericht ontvangen over dit uitstel.

Op 22 februari 2018 heeft gemeente Schagen het ontwerp bestemmingsplan en het Plan-MER (milieu effect rapportage) ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan is nodig voor de toekomstige vestiging van de PALLAS reactor  in Petten. Tot 8 april was het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Aan de hand van de zienswijzen beoordeelt de gemeenteraad of het ontwerp bestemmingsplan aangepast of aangevuld moet worden.


De gemeente heeft 23 zienswijzen ontvangen. Voordat de gemeenteraad hierover een besluit neemt, wil zij  iedereen die een zienswijze heeft ingediend de mogelijkheid geven deze kort toe te lichten. Daarom organiseert de gemeenteraad een hoorzitting. Die zou in mei zijn, maar wordt verplaatst naar september. Dit in verband met een advies van de Commissie m.e.r. Uit dit advies blijkt dat de Plan-MER voldoet aan de eisen, maar de Commissie doet ook aanbevelingen. Onder meer over het inzichtelijk maken van de keten en het toelichten van hoe een keuze gemaakt is tussen de verschillende koelmethodes. Iedereen die interesse heeft kan dit advies inzien via onze pagina over PALLAS. De gemeente ziet graag dat alles compleet is voordat de hoorzitting  plaatsvindt. Zorgvuldigheid is in deze procedure van groot belang. De gemeente wil daarom voldoen aan de aanbevelingen van de Commissie m.e.r. Hiervoor is extra tijd nodig. Daarom is besloten om de hoorzitting te verplaatsen naar een nader te bepalen moment in september.

Dat er in Petten medische isotopen worden geproduceerd en er wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt, is wel bekend. De medische isotopen uit Petten zijn van cruciaal belang in de keten voor radio-farmaceutische producten wereldwijd en in nucleair technologisch onderzoek. Met deze producten kunnen miljoenen mensen met kanker en hart- en vaatziekten worden gediagnosticeerd en behandeld (30.000 mensen per dag). De reactor die hier op dit moment voor zorgt, is verouderd. Om de leveringszekerheid aan patiënten wereldwijd te garanderen, is PALLAS in 2013 opgericht.  Voor gemeente Schagen staat veiligheid voorop. Verder speelt in de afweging mee dat PALLAS essentieel is voor de productie van medische isotopen en wetenschappelijk onderzoek voor de genezing van ernstige ziekten. Regionaal is PALLAS daarbij ook van belang voor hoogwaardige werkgelegenheid en economie.

Een bestemmingsplanprocedure als deze is bijzonder, vandaar dat er in- en extern experts betrokken zijn bij dit proces. Overigens is de bestemmingsplan procedure slechts een van de vele vergunningen die PALLAS nodig heeft om in de toekomst de PALLAS-reactor te kunnen bouwen. Naast de gemeente zijn diverse overheden verantwoordelijk voor andere vergunningen, waaronder de watervergunning en de Kernenergiewetvergunning. Laatstgenoemde vergunning is, net als de andere vergunningen, doorslaggevend voor de bouw van de PALLAS-reactor en wordt door de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) verleend wanneer aan alle wettelijke veiligheidseisen wordt voldaan. Meer informatie vindt u ook onze pagina over PALLAS.