HOME  |  Privacy

Privacy

Privacy Statement

Als gemeente hebben we een groot aantal wettelijke taken. Deze taken zijn aan de gemeente opgelegd via de Gemeentewet. Onder deze wettelijke taken valt bijvoorbeeld het bijhouden van de Basisregistratie Personen, de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijk ondersteuning. Vanuit de wettelijke taken beschikken we over een grote hoeveelheid persoonsinformatie.

De wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken legt bij de gemeente een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze informatie om te gaan. In dit privacy statement geven wij u inzicht in de uitgangspunten die wij toepassen bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Introductie

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en biometrische gegevens zoals vingerafdrukken. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u zich bijvoorbeeld inschrijft bij de gemeente, een paspoort aanvraagt of een vergunning nodig heeft. Ook als u een van de websites van de gemeente bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of via een cookie waarmee bepaalde voorkeuren worden geregistreerd.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben of die een website van de gemeente bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen, personeelsleden, raadsleden en leveranciers.

De gemeente verwerkt ook persoonsgegevens van personen die niet staan ingeschreven bij de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens die de gemeente verwerkt in het geval we te maken hebben met de nabestaanden inzake de huur van een graf.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

De Gemeente Schagen verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder voor:

  • de uitvoering van de wettelijke taken van de gemeente
  • de uitvoering van werkzaamheden in het kader van privaatrechtelijke transacties
  • voor communicatieactiviteiten. Op basis van gegevens uit interne, externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s kan de gemeente u passende en gerichte informatie sturen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk.

Uw persoonsgegevens zijn bij de gemeente in goede handen. De gemeente zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn.

Binnen de gemeente is een functionaris aangesteld die verantwoordelijk is voor een goede naleving van de privacywetgeving. Dit is de functionaris voor gegevensbescherming (FG). Onderdeel van de taken van de FG is het beantwoorden van privacygerelateerde vragen.

Al onze medewerkers hebben een ambtseed of ambtsgelofte afgelegd en zijn verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Uw persoonsgegevens buiten de gemeente

De gemeente valt wettelijk gezien onder het stelsel van basisregistraties. Dit houdt in dat de gemeente persoonsgegevens doorgeeft aan de landelijke database. Denk hierbij aan de Basisregistratie personen die door de gemeente wordt bijgehouden en waarvan onder meer de Belastingdienst gebruik kan maken.

Bij alle publiekrechtelijke processen van de gemeente hebben we de plicht om te werken met de gegevens uit de Basisregistratie personen. Door deze verplichting zijn we ervan verzekerd dat we altijd over de meest recente informatie over u beschikken.

Bezoek aan de website

De Gemeente Schagen heeft verschillende websites. Als u een van onze websites bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op uw computer wordt opgeslagen als u een website voor het eerst bezoekt. Cookies kunnen door de gemeente worden geplaatst en uitgelezen. Dankzij cookies hoeft u sommige informatie niet steeds opnieuw in te voeren als u een website opnieuw bezoekt.

Waarom gebruikt de gemeente cookies?

Met een cookie weten we welke pagina’s u op gemeentelijke websites heeft bezocht. Daarnaast zijn cookies nodig om transacties te kunnen doen met de gemeente. Zonder cookies is dat niet mogelijk. Het plaatsen van cookies helpt de gemeente ook om onze websites te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.

Uw rechten

Recht op inzage

U heeft het wettelijke recht op inzage in uw persoonsgegevens. Een verzoek hiervoor kan schriftelijk of via de website worden ingediend. Vaak zullen we contact opnemen om duidelijk te krijgen welke gegevens u precies wilt zien, zodat u antwoord krijgt op uw vraag.

Wilt u uw persoonsgegevens corrigeren?

Als uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u de gemeente vragen om deze gegevens aan te passen. Dit noemen we het recht van correctie. U kunt uw gegevens aanpassen door contact op te nemen de afdeling Dienstverlening van de Gemeente Schagen.

Wilt u uw gegevens laten verwijderen?

U hebt het wettelijke recht te vragen gegevens te verwijderen. Het verwijderen van gegevens is niet altijd mogelijk. Zo is het niet mogelijk m je gegevens uit de Basisregistratie personen te laten verwijderen. Alleen wanneer er geen wettelijke noodzaak meer is voor het bijhouden van uw gegevens, kunnen deze verwijderd worden. Denk hierbij aan het vernietigen van uw gegevens na een sollicitatie.

Heeft u nog vragen?

Met dit privacystatement willen we u informeren over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Omdat privacy een veelomvattend thema is en soms erg specifiek, bevat dit privacystatement niet alle informatie. Mocht u specifieke vragen hebben over een casus of dossier, dan kunt u hiervoor allereerst bij uw contactpersoon om informatie vragen. Weet u niet wie dat is, wilt u dit niet of heeft u geen contactpersoon, dan kunt u ook direct onze functionaris voor gegevensbescherming benaderen.

Functionaris voor Gegevensbescherming

De Functionaris voor de Gegevensbescherming in de gemeente Schagen is Marcel Eversdijk. De heer Eversdijk kan bereikt worden op telefoonnummer 06 128 564 26 of via het contactformulier.