HOME  |  Leven & Ondernemen  |  PALLAS

PALLAS

Dat er aan de Westerduinweg in Petten medische isotopen worden geproduceerd en er wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt, weet vrijwel iedereen in de omgeving. Met de bestralingsmedicijnen uit Petten worden elke dag 30.000 mensen gediagnostiseerd en behandeld aan ziektes zoals kanker. De reactor die hiervoor zorgt is verouderd en er loopt een project om die te sluiten en te vervangen door een nieuwe reactor. PALLAS is de naam van de nieuwe reactor. Om deze reactor te kunnen realiseren moet PALLAS aan veel eisen voldoen en verschillende vergunningen aanvragen. Een van deze vergunningen is een wijziging van het bestemmingsplan. Eind 2017 heeft PALLAS daarom bestemmingsplan wijziging ingediend.

Procedure

Op 30 april 2021 zijn er een tweetal ontwerpbestemmingsplannen (PALLAS-plot en partiele herziening) voor de duur van zes weken ter inzage gelegd. Dit is gepubliceerd in het gemeenteblad en de Staatscourant van 29 april 2021. Op het bestemmingsplan ‘PALLAS-plot’ zijn drie zienswijzen ingediend.

Het college heeft op 14 september 2021 besloten om de gemeenteraad voor te stellen het  bestemmingsplan samen met de partiële herziening gewijzigd te laten vaststellen.

Het is de verwachting dat het voorstel tijdens de raadsvergadering van 2 november 2021 wordt behandeld. De agendacommissie van de raad bepaald op 28 september 2021 wanneer het voorgestelde besluit wordt geagendeerd.

Inhoud ontwerpbestemmingsplannen

Sinds de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Pallas-reactor’ in 2019 is het bouwplan voor de reactor en bijbehorende infrastructuur verder uitgewerkt. Het bouwplan is op een aantal onderdelen geoptimaliseerd waardoor een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan nodig zijn. De wijzigingen zijn met name het gevolg van de beoogde verbetering van de logistieke bewegingen op het terrein en de verplaatsing van het tijdelijke bouwterrein.

Om het bestemmingsplan hierop aan te passen, zijn er een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘PALLAS-reactor’ en een nieuw bestemmingsplan ‘PALLAS-plot’ inclusief een milieueffectrapport (plan-MER) in procedure gebracht. Hierin zijn de wijzigingen aan het plan en aan het plangebied verwerkt.

De doorontwikkeling van het plan heeft als gevolg dat de plan-MER door de beschikbare informatie flink is uitgebreid en qua informatie niveau bijna overeenkomt met een project-MER, dat nodig is voor de Kernergiewetvergunning. Er is besloten deze beschikbare extra informatie in de plan-MER te laten staan. Hier wordt in het project-MER op voortgebouwd.

Wijzigingen en verwerking

 • Optimalisatie verkeersinfrastructuur en verplaatsing supportgebouw:
  Op het terrein zijn de verkeersstromen geoptimaliseerd zodat de verkeersbewegingen en transporten zo efficiënt en veilig als mogelijk op het terrein kunnen plaatsvinden. Als gevolg van deze optimalisatie passen de nieuwe grenzen van de PALLAS-plot en het supportgebouw niet meer binnen het vigerende bestemmingsplan (zie onderstaande afbeelding links).
 • Bouwterrein (LDA / Lay Down Area) op locatie:
  Het benodigde tijdelijke bouwterrein (LDA / Lay Down Area) wordt nu op de ontwikkellocatie zelf gerealiseerd inclusief een tijdelijke toegangsweg. Om dit mogelijk te maken is hier een tijdelijke aanduiding voor 7 jaar nodig tijdens de bouwfase (zie onderstaande afbeelding rechts). Het grootste deel van dit tijdelijke bouwterrein wordt straks weer natuurgebied (duin), een kleiner deel wordt bij het bestaande bedrijventerrein getrokken (zie onderstaande afbeelding links).

                                                                                                                                                         

 • Ligging koelwaterleidingtracé:
  De verder uitwerking van het koelwaterleidingtracé heeft er voor gezorgd dat er geen zoekgebied meer voor de koelwaterleiding nodig is.
  Al de bovenstaande aanpassingen zijn verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan PALLAS-plot en de partiële herziening van het bestemmingsplan PALLAS-reactor.

In het plangebied PALLAS-plot zijn, op hoofdlijnen, de volgende aanpassingen opgenomen:

 • Uitbreiding bedrijventerrein als gevolg van de gewijzigde infrastructuur;
 • Tijdelijke aanduiding bouwterrein inclusief de tijdelijke toegangsweg;
 • ​Koelwaterleidingtracé.Met de partiële herziening wordt het zoekgebied voor de koelwaterleiding verwijderd. Ook wordt onder andere het oude windtestveld verwijderd.

Alle plandocumenten zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.