HOME  |  Leven & Ondernemen  |  PALLAS

PALLAS

Dat er aan de Westerduinweg in Petten medische isotopen worden geproduceerd en er wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt, weet vrijwel iedereen in de omgeving. Met de bestralingsmedicijnen uit Petten worden elke dag 30.000 mensen gediagnostiseerd en behandeld aan ziektes zoals kanker www.30000perdag.nl. De reactor die hiervoor zorgt is verouderd en er loopt een project om die te sluiten en te vervangen door een nieuwe reactor.  PALLAS is de naam van de nieuwe reactor. Meer op de website Pallasreactor.com.

Om deze reactor te kunnen realiseren moet PALLAS aan veel eisen voldoen en verschillende vergunningen aanvragen. Een van deze vergunningen is een wijziging van het bestemmingsplan. Eind 2017 heeft PALLAS daarom bestemmingsplan wijziging ingediend.

Op 29 april 2021 is er een tweetal ontwerpbestemmingsplannen ter inzage gelegd. Zie hiervoor de bekendmaking in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gecoördineerde ontwerpbestemmingsplannen “Pallas-Plot” en “Partiële herziening PALLAS-reactor. 201’ inclusief het bijbehorende “planMER bestemmingsplan Pallas-Plot” ter inzage liggen.

De raad van de gemeente Schagen heeft op 15 december een coördinatiebesluit voor dit project vastgesteld. Op grond hiervan worden de twee bestemmingsplannen tegelijk ter inzage gelegd.

Inhoud ontwerpbestemmingsplannen

In het ontwerp van de PALLAS-reactor is sinds de vaststelling van het bestemmingsplan ‘PALLAS-reactor’, welk plan onherroepelijk is geworden met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:741), een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo is er een definitief tracé gekozen voor het koelwaterleidingensysteem. Dit koelwaterleidingensysteem is noodzakelijk voor het koelen van de PALLAS-reactor en het afvoeren van de geproduceerde warmte. Daarnaast is gebleken dat de gronden waar een nucleaire aanduiding aan gegeven is niet voldoende ruimte bieden voor een adequate en meer toekomstbestendige positionering van de gebouwen van de PALLAS-reactor en uitvoering van de bijbehorende logistieke processen. Daarom wordt de bestemming ‘bedrijventerrein-bijzonder bedrijventerrein’ met de nucleaire aanduiding uitgebreid. Voor het werkterrein en de toegangsweg vanaf de Westerduinweg (N502) die ten behoeve van de realisatie van de PALLAS-reactor worden aangelegd, zijn tevens tijdelijke bestemmingen opgenomen.

Deze aanpassingen zijn vervat in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan ‘PALLAS-plot’. Daarnaast zijn verband met de realisering van de reactor een aantal kleinere aanpassingen doorgevoerd in het bestemmingsplan’ PALLAS-reactor’. Deze worden geregeld in het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening PALLAS-reactor, 2021’. Deze strekt onder meer tot het verwijderen van een aantal aanduidingen, zoals die voor het windtestveld.

Inhoud planMER

In de Wet milieubeheer (Wm) is in hoofdstuk 7 geregeld dat van plan- en besluitvorming met mogelijk grote milieugevolgen, de effecten op het milieu in beeld gebracht moeten worden. In de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) is bepaald voor welke activiteiten een m.e.r.-procedure doorlopen moet worden.

In het geval van het bestemmingsplan PALLAS-plot is de categorie C.22.3 (de oprichting van een kerncentrale en andere kernreactoren) relevant. Zoals benoemd breidt zowel de bedrijfsbestemming als de nucleaire bestemming uit. Dit heeft tot gevolg dat het nieuwe bestemmingsplan kaderstellend is voor onder meer een vergunning op grond van de Kernenergiewet. Op die grondslag is het bestemmingsplan ‘PALLAS-plot’ plan-m.e.r.-plichtig.

Ter inzage:

Het ontwerpbestemmingsplan “Pallas-Plot’, tezamen met het planMER en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 30 april 2021 gedurende zes weken digitaal in te zien via Ruimtelijkeplannen.nl

De bronbestanden zijn beschikbaar via de website Digitale plannen.

Het ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening PALLAS-reactor, 2021’ en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 30 april 2021 gedurende zes weken digitaal in te zien via Ruimtelijkeplannen.nl.

De bronbestanden zijn beschikbaar via de website Digitale plannen.

Voor het inzien van fysieke stukken kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0224) 210 400.

Indienen zienswijze

Een ieder kan tijdens de inzagetermijn digitaal, mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen naar voren brengen omtrent het ontwerpbestemmingsplan en de planMER. De digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via het formulier Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning of ontwerpbestemmingsplan. De schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend bij de gemeenteraad van Schagen, Postbus 8, 1740 AA Schagen. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de Afdeling Ruimte, tel. 0224-210 400. Anonieme reacties en reacties via e-mail laten we buiten behandeling.

Schagen 29 april 2021