HOME  |  Leven & Ondernemen  |  PALLAS

PALLAS

Dat er aan de Westerduinweg in Petten medische isotopen worden geproduceerd en er wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt, weet vrijwel iedereen in de omgeving. Met de bestralingsmedicijnen uit Petten worden elke dag 30.000 mensen gediagnostiseerd en behandeld aan ziektes zoals kanker www.30000perdag.nl. De reactor die hiervoor zorgt is verouderd en er loopt een project om die te sluiten en te vervangen door een nieuwe reactor.  PALLAS is de naam van de nieuwe reactor www.pallasreactor.com.

Om deze reactor te kunnen realiseren moet PALLAS aan veel eisen voldoen en verschillende vergunningen aanvragen. Een van deze vergunningen is een wijziging van het bestemmingsplan. Eind 2017 heeft PALLAS daarom bestemmingsplan wijziging ingediend.

Procedure bestemmingsplan en Plan-MER

Bestemmingsplan

Om de PALLAS-reactor te kunnen realiseren is er een bestemmingsplanwijziging nodig. De bestemmingsplanwijziging bestaat uit het vergroten van de nu al bestaande nucleaire zone en het verhogen van de maximale bouwhoogte van 17,5 naar 24 meter.

Omdat het bestemmingsplan gaat over een nucleaire activiteit en omdat de gevolgen voor het naastgelegen Natura2000-gebied moeten worden onderzocht is bij het bestemmingsplan een milieueffectrapportage (MER) noodzakelijk.

Wilt u het aangepaste bestemmingsplan inzien?

Plan-MER

De Plan-MER is beoordeeld door de Commissie m.e.r.  De commissie m.e.r. is een onafhankelijke stichting. Haar werkwijze is transparant en haar adviezen zijn openbaar. Zij hebben geen enkele betrokkenheid bij een initiatief, de besluitnemer of de initiatiefnemer.

De commissie m.e.r. heeft op 26 april een positief advies uitgebracht (zie ook www.commissiemer.nl). Wat inhoudt dat de commissie aangeeft dat de milieueffecten voldoende zijn onderzocht. Het advies van de commissie m.e.r. is op de website van de commissie m.e.r. te vinden. De commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan aanbevelingen gedaan, deze zijn verwerkt in de ‘nota van beantwoording zienswijzen’. 

Wilt u de Plan-MER inzien?

De Plan-MER is opgesteld in overleg met de bevoegde gezagen en haar adviseurs. Hieronder vindt een overzicht van deze partijen en een link naar de website.

Concept nota van beantwoording zienswijzen

Het bestemmingsplan en de documenten die daarbij horen heeft vanaf 26 februari voor 6 weken ter visie gelegen. In deze periode zijn er zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen zijn beantwoord in een ‘concept nota van beantwoording’. In deze nota zijn de zienswijzen in concept beoordeeld.

Op 5 en 6 september heeft de raad een hoorzitting georganiseerd. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend heeft tijdens de hoorzitting de mogelijkheid gekregen deze kort toe te lichten. Binnenkort vindt u hier een verslag van de hoorzitting.

Na de hoorzitting besluit de raad of het bestemmingsplan nog aangepast of aangevuld moet worden. Naar verwachting zal de raad in november een raadsbesluit nemen omtrent het bestemmingsplan ‘PALLAS-reactor’.

Wilt u de concept ‘nota van beantwoording zienswijzen’ inzien?

Hoorzitting en ‘concept nadere nota van zienswijzen’

Op 5 en 6 september heeft de raad een hoorzitting georganiseerd. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend heeft tijdens de hoorzitting de mogelijkheid gekregen deze kort toe te lichten.

Tijdens de hoorzitting zijn de gestelde vragen en/of opmerkingen genotuleerd en opgenomen in een verslag. De reactie op de vragen en opmerkingen zijn verwerkt in de ‘nadere nota van zienswijzen’. In dit document kunt u de reactie op de gestelde vraag of opmerking terugvinden.

Wilt u de ‘concept nadere nota  van zienswijzen’ inzien?

concept nadere nota

Wilt u het verslag en ingebrachte stukken inzien?

De vragen en opmerkingen die tijdens de hoorzitting zijn gemaakt hebben niet geleid tot een andere beantwoording van de ingediende zienswijzen.

Naar verwachting vindt de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Pallas-reactor’ plaats in het eerste kwartaal van 2019. Op dit moment werkt Pallas aan een ADC-toets (A-alternatieven, D-dwingende redenen van openbaar belang, C-compensatie). Deze toets wordt uit zorgvuldigheid opgesteld in het kader van de PAS-wetgeving.

Een ADC-toets geeft de resultaten weer van de effecten van het project PALLAS op de omliggende natuur. Vervolgens wordt er in het onderzoek aangegeven op welke wijzen de effecten kunnen worden gecompenseerd. Hierbij moet voldaan worden aan de wettelijke kaders die zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb).