HOME  |  Leven & Ondernemen  |  PALLAS

PALLAS

Dat er aan de Westerduinweg in Petten medische isotopen worden geproduceerd en er wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt, weet vrijwel iedereen in de omgeving. Met de bestralingsmedicijnen uit Petten worden elke dag 30.000 mensen gediagnostiseerd en behandeld aan ziektes zoals kanker www.30000perdag.nl. De reactor die hiervoor zorgt is verouderd en er loopt een project om die te sluiten en te vervangen door een nieuwe reactor.  PALLAS is de naam van de nieuwe reactor. Meer op de website Pallasreactor.com.

Om deze reactor te kunnen realiseren moet PALLAS aan veel eisen voldoen en verschillende vergunningen aanvragen. Een van deze vergunningen is een wijziging van het bestemmingsplan. Eind 2017 heeft PALLAS daarom bestemmingsplan wijziging ingediend.

Vaststelling bestemmingsplan, PlanMER en Nota beantwoording zienswijze (2 april 2019)

Op 2 april 2019 heeft de raad van de gemeente Schagen besloten om het bestemmingsplan, de plan-MER en de nota beantwoording zienswijze vast te stellen.

Stukken Raadsbesluit:

Deze kunt u ook inzien via de agenda van de vergadering van de gemeenteraad.

Stukken bestemmingsplan

Stukken plan-MER

Stukken Nota beantwoording zienswijze:

De stukken zijn ook toegankelijk via de website www.ruimtelijkeplannen.nl of via de agenda van de vergadering van de gemeenteraad.

Bestemmingsplan

Om de PALLAS-reactor te kunnen realiseren is er een bestemmingsplanwijziging nodig. De bestemmingsplanwijziging bestaat uit het vergroten van de nu al bestaande nucleaire zone en het verhogen van de maximale bouwhoogte van 17,5 naar 24 meter.

Omdat het bestemmingsplan gaat over een nucleaire activiteit en omdat de gevolgen voor het naastgelegen Natura2000-gebied moeten worden onderzocht is bij het bestemmingsplan een milieueffectrapportage (MER) noodzakelijk.

PlanMER

De PlanMER is beoordeeld door de Commissie m.e.r. De commissie m.e.r. is een onafhankelijke stichting. Haar werkwijze is transparant en haar adviezen zijn openbaar. Zij hebben geen enkele betrokkenheid bij een initiatief, de besluitnemer of de initiatiefnemer.

De commissie m.e.r. heeft op 26 april een positief advies uitgebracht (zie ook www.commissiemer.nl). Wat inhoudt dat de commissie aangeeft dat de milieueffecten voldoende zijn onderzocht. Het advies van de commissie m.e.r. is op de website van de commissie m.e.r. te vinden. De commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan aanbevelingen gedaan, deze zijn verwerkt in de ‘nota van beantwoording zienswijzen’. 

De PlanMER is opgesteld in overleg met de bevoegde gezagen en haar adviseurs. Hieronder vindt een overzicht van deze partijen en een link naar de website.

Nota van beantwoording zienswijzen

Het bestemmingsplan en de documenten die daarbij horen heeft vanaf 26 februari voor 6 weken ter visie gelegen. In deze periode zijn er zienswijzen ingediend.

Op 5 en 6 september heeft de raad een hoorzitting georganiseerd. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend heeft tijdens de hoorzitting de mogelijkheid gekregen deze kort toe te lichten.

De ingediende zienswijzen zijn beantwoord in de ‘nota beantwoording zienswijze’. In deze nota zijn de zienswijzen beoordeeld.