HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord

Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord

Wat is de Regionale Energie Strategie NHN?

De Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord (RES NHN) is een plan van de energieregio Noord-Holland Noord voor de opwekking van duurzame elektriciteit met zonne- en windenergie. Het plan geeft een inschatting van het vermogen aan wind en zon dat kan worden opgesteld. Het wijst zoekgebieden aan waar deze eventueel kunnen worden opgesteld en wat dat betekent voor de energie-infrastructuur.

In heel Nederland kijken provincies, gemeenten en waterschappen naar de mogelijkheden. Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s; wij zijn onderdeel van de energieregio Noord-Holland Noord. Op 29 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Schagen de eerste versie van de RES NHN vastgesteld. Ook de andere gemeenten in de regio Noord-Holland Noord, de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben de RES NHN 1.0 vastgesteld.

Met de vaststelling van de RES NHN 1.0 heeft de gemeenteraad ook een amendement vastgesteld. Een amendement is een aanpassing op een voorstel. Hierin staat kortgezegd dat er minimaal 600 meter afstand gehouden moet worden tussen eventuele nieuwe grote windmolens en woningen. Het is in dit verband goed om te weten dat in onze gemeente er alleen zoekgebieden voor zonneparken zijn. Verder gaan wij met betrokkenen verder met grootschalig zon op dak, zon op parkeerterreinen en microturbines op agrarisch erf (bouwvlak).

Alle informatie over de RES NHN 1.0 en over het proces dat is gevolgd om deze op te stellen, vindt u  op de website RES NHN. In de reactienota is te lezen welke reacties door betrokkenen zijn gegeven en hoe deze verwerkt zijn in de RES. Op deze site kunt u ook de planning en achtergrondinformatie vinden van en over de RES. Om op de hoogte te blijven van de regionale ontwikkelingen kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief.

Zoekgebieden “zon” in Schagen

De RES NHN 1.0 geeft aan in welke zoekgebieden kansen verder onderzocht worden voor wind- en zonne-energie projecten. Op de kaart RES NHN 1.0 zijn de zoekgebieden te vinden. In het bepalen van zoekgebieden hebben vele mensen meegedacht. Ook is gekeken naar andere functies van het gebied. Bijvoorbeeld daar waar vliegroutes zijn en hoge natuurwaarden, zijn zoekgebieden uitgesloten.

In Noord-Holland Noord is er voor gekozen om zoekgebieden langs wegen, kanalen en het spoor en bij bedrijventerreinen aan te wijzen. In onze gemeente zijn alleen zoekgebieden voor zonneparken aangewezen. Op sommige plaatsen staan al windturbines. Op de RES-kaart staan deze vermeld als eventueel te “repoweren” ofwel op te waarderen. Wat dit inhoudt, kunt u vinden in deze Informatiememo repoweren wind

De RES-kaart heeft geen juridische status. De zoekgebieden zijn onderzoeksgebieden waar we de mogelijkheden gaan onderzoeken. Als er mogelijkheden zijn en duidelijker is waar deze aan moeten voldoen, worden deze opgenomen in de tweede versie van de RES: de RES NHN 2.0. Deze wordt door de gemeenteraad vastgesteld vóór juli 2023. Dan worden de zoekgebieden opgenomen in de Omgevingsvisie van de gemeente Schagen. Een verdere uitwerking vindt plaats in een omgevingsplan. Op basis daarvan en rekening houdend met wet- en regelgeving kan een concrete vergunning worden afgegeven. In elke fase beslist de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders op basis van een zorgvuldige afweging van belangen en is inspraak door belanghebbenden mogelijk.

Uitwerking van de RES NHN 1.0 naar 2.0 van september 2021 tot juli 2023

Nu dat de RES NH N 1.0 is vastgesteld, gaan we een nieuwe fase in. Vanaf september 2021 gaan wij met onze inwoners, bedrijven, organisaties en bedrijven in gesprek. We willen met u de kansen onderzoeken voor zonneparken in de zoekgebieden, zon op grote daken en zon op parkeerplaatsen en, zo mogelijk, concreter maken. Ook maken we afspraken over communicatie en participatie tijdens deze uitwerking. Randvoorwaarden voor microturbines op agrarisch erf stellen we vast.

Wij gaan in gesprek door middel van bijeenkomsten en de inzet van het participatieplatform samen.schagen.nl. We organiseren deze, eventueel samen met dorpsraden, voor inwoners, organisaties en ondernemers in en rond de zoekgebieden. We starten daarmee in november 2021. Liggen de zoekgebieden aan de grens van andere gemeenten? Dan nodigen wij ook bewoners van deze gemeenten uit. De bijeenkomsten zijn zowel fysiek als digitaal, zodat wij zoveel mogelijk betrokkenen bereiken.

Tijdens deze bijeenkomsten gaan we in gesprek met u over hoe we op een duurzame manier elektriciteit kunnen gaan opwekken en wat daar voor nodig is. Wat de mogelijkheden en de randvoorwaarden zijn waaraan duurzame elektriciteitsprojecten moeten voldoen.

Hoewel iedereen wel inziet dat we op een andere manier energie moeten opwekken, zijn er ook zorgen voor de eigen woonomgeving, gezondheid, de effecten op natuur en landschap en landbouwgronden. En over de verdeling van lusten en lasten. Al deze zorgen gaan we verzamelen en de redenen ophalen voor verder uitwerking.

U wordt op de hoogte gehouden via de Nieuwsbrief Duurzaamheid Schagen van de gemeente. Onder deze link vindt u het laatste nieuwsbericht specifiek over de Regionale Energiestrategie in gemeente Schagen.

Microturbine op agrarisch erf (bouwvlak)

Uit het participatietraject van de Regionale Energiestrategie 1.0 bleek dat er veel animo is voor kleine windmolens op agrarische erf. Om deze reden is in de Kop van Noord-Holland gestart met het maken van een handreiking voor een afwegingskader voor de plaatsing van deze microturbines. Op 24 augustus 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen besloten om een bestemmingsplan te maken, waarin de Handreiking afweging microturbines KOP van NHN is opgenomen.

Tijdens het besluitvormingstraject is inspraak mogelijk. Volgens planning zal het bestemmingsplan voor de microturbines begin 2022 definitief zijn.

Het afwegingskader is in het voorjaar van 2021 door een werkgroep van deskundigen voorbereid. In de werkgroep zaten verschillende organisaties waaronder twee gemeenten uit de Noordkop, de Provincie, de Land- en Tuinbouworganisatie, Liander en Mooi Noord-Holland. Deze laatste organisatie maakt zich hard voor behoud van het mooie landschap in onder meer de Kop van Noord-Holland. In de handreiking afwegingskader is veel aandacht besteed aan het uiterlijk van de molen, hoe deze ingepast kan worden op het erf en hoe rekening gehouden moet worden met het landschap en omwonenden. 

Participatie

Wat gaan we doen?

De komende periode, van september 2021 tot augustus 2022, gaan we in Schagen aan de slag met de uitwerking van de RES NHN 1.0 naar een tweede versie: RES NHN 2.0. We willen hiervoor met betrokkenen, zoals inwoners, dorpsraden, bedrijven, branche- en belangenorganisaties deze uitwerking tot stand brengen.

In gemeente Schagen willen we de volgende vier projecten uitwerken:

  1. Zon op land in de zoekgebieden
  2. Zon op grote daken
  3. Zon op parkeerterreinen
  4. Microturbines op agrarisch erf/bouwvlak.

Wilt u hierover meedenken? Dan kunt u het contactformulier invullen of kijken op samen.schagen.nl. Zo weten wij op welke manier wij u kunnen meenemen in de uitwerking van deze projecten. De komende tijd gaan wij het platform aanvullen en onze inwoners en ondernemers laten weten hoe zij met ons mee kunnen denken.

Wat hebben we al gedaan?

In januari en februari 2020 hebben we met inwoners en ondernemers in werkateliers nagedacht over plekken in Schagen waar we wel of geen windenergie of zonne-energie kunnen of willen opwekken. Daarnaast hebben we in heel 2020 gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en de politiek over de mogelijkheden en wensen in onze deelregio. Ook zijn er in de zomer van 2020 meerdere reacties ontvangen op de concept-RES. Daarnaast heeft de gemeenteraad wensen en bedenkingen meegegeven bij de concept-RES. Wij hebben geluisterd naar alle inbreng en deze verwerkt in reactienota RES NHN. Op 16 maart 2021 hebben we een informatieavond gehouden. Wilt u de informatieavond terugkijken, de presentatie zien, het verslag of de Vraag- en antwoordnotitie lezen? Klik op de link of ga naar de website samen.schagen.nl.

De reacties en het besluit van het college van Schagen op 16 maart 2021 om alleen zoekgebieden voor zonneparken aan te wijzen, zijn verwerkt in de nieuwe versie RES NHN 1.0 

Elektriciteitsnetwerk in Schagen

Wij merken dat veel inwoners en ondernemers vragen hebben over het elektriciteitsnetwerk in Schagen. Deze problemen zijn bij ons bekend en daarom hebben wij veel overleg met Liander om in de toenemende vraag en aanbod van elektriciteit te voorzien. Liander werkt aan de verzwaring van het elektriciteitsnet. Helaas duurt het nog een aantal jaren voordat het net op sterkte is. Problemen op het laagspanningsnet worden niet veroorzaakt door extra aanbod op het middenspanningsnet. Met andere woorden de problemen van het net voor de levering en gebruik door huishoudens komen niet door grote zonne-installaties. Deze laatste zijn namelijk aangesloten op het middenspanningsnet.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van Liander. Meer over het ontstaan van spanningsproblemen bij teruglevering leest u ook op deze website  onder het kopje spanningsproblemen.

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Liander.

Landelijke campagne “Iedereen doet wat”

Landelijk is een campagne gestart om iedereen in Nederland goed te informeren over de ontwikkelingen van de energietransitie, met name de Regionale Energie Strategieën. Op Iedereendoetwat.nl vindt u daar meer over.

Er is een app ontwikkeld waar u alle feiten en cijfers op een rij kunt vinden: RES gespreksassistent. Ook kunt u op de hoogte blijven door u in te schrijven in de Nieuwsbrief Nationaal Programma RES.

Contact

Mocht u nog verder willen praten over kansen, ideeën of zorgen, dan nodigen wij u graag uit om met ons in gesprek te gaan. Hiervoor kunt u het contactformulier invullen of kijken op samen.schagen.nl.

Documenten

Eerste versie van de RES 1.0
Vraag- en antwoordnotitie RES naar aanleiding vragen informatiebijeenkomst 16 maart 2021