HOME  |  Leven & Ondernemen  |  Warmenhuizen, zelfbouw dorpshart

Warmenhuizen, zelfbouw dorpshart

Het centrum van Warmenhuizen verandert! Het centrum wordt in twee fases ontwikkeld, en de eerste fase al is afgerond.

De tweede fase betreft de herontwikkeling van de locatie Vincentiusschool e.o.

Het is een locatie waar twee voormalige schoolgebouwen (St. Vincentius en Olthof) en de voormalige brandweerkazerne stonden. Deze gebouwen zijn reeds gesloopt. Met de dorpsraad, de buurt en de toekomstige bewoners ontwikkelt de gemeente hier een nieuwe wijk. Er wordt vraag-gestuurd ontwikkeld. Inmiddels is het bestemmingsplan aangepast, zijn de kavels verloot en worden de eerste werkzaamheden buiten uitgevoerd.

Planning tot Februari 2019

Datum Omschrijving
3-09-2018 / 14-9-2018 Verwijderen bovengrondse obstakels (Kap van de bomen en verwijderen struiken);
September 2018 Deels opbreken Doorbraak, benodigde werkzaamheden aan het riool uitvoeren en de straat weer herstellen;
Oktober/november 2018 Aanleg hoofdleidingen van het vuilwater- en regenwaterrioolsysteem;
November 2018 Deels verleggen bestaande nuts-tracés en aanleg nieuwe nuts-tracés in het te ontwikkelen gebied;
November/december 2018 Aanleg bouwwegen;
December 2018 Bouwrijpe oplevering van het terrein (aan gemeente);
Januari/februari 2019 Inmeten en uitzetten bouwkavels, splitsingsakte en verwerking kadaster, overdracht gronden;
Februari 2019 Start bouwkundige werkzaamheden.

Te downloaden:

De onderstaande documenten kunt u onder aan deze pagina downloaden.

  1. Totale verkaveling
  2. Kavelpaspoorten
  3. Planning
  4. Bouwhekken

Wat is er allemaal al gebeurd?

1e helft 2018 - Tekenen van de koopovereenkomsten en verwijderen ondergrondse olietank

Op 3 maart 2018 hebben de toekomstige bewoners van de wijk de koopovereenkomsten ondertekend en zijn ze gestart met het ontwerpen van hun woningen. Ook is er gestart met de eerste werkzaamheden voor het bouwrijp maken. Maart 2018 is de ondergrondse olietank verwijderd en is de omliggende grond gesaneerd.

Tekenen van de koopovereenkomsten en verwijderen ondergrondse olietank

2017 - Informatieavond en verloting van de opties

Op 28 oktober 2017 heeft de projectgroep een informatiebijeenkomst georganiseerd. Alle geïnteresseerden kregen informatie over de beschikbare kavels, over hoe de verloting verloopt, over duurzaam bouwen,  de financiering, het ontwerpen van je eigen woning, etc. Het was een geslaagde dag. Op 1 december 2017 was het dan zover er werden, in een overvol dorpshuis in Warmenhuizen, de opties op de kavels verloot.

Informatieavond en verloting van de opties

2016/2017 - Bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en verkaveling

De projectgroep, bestaande uit leden van de dorpsraad, omwonenden, geïnteresseerden en de gemeente, werkt hard aan het plan met als resultaat een bestemmingsplan, een beeldkwaliteitsplan en een verkavelingsplan. Half 2017 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en kon er worden gestart met de volgende projectfase.

Bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en verkaveling

2015/2016 – Bijeenkomst vraag-gestuurd bouwen en samenstelling projectgroep

Eind 2015 is er informatieavond geweest waar werd uitgelegd wat het streven was voor het project en is er aan de aanwezigen gevraagd wie er geïnteresseerd was om onderdeel uit te maken van de projectgroep die het ontwikkelplan verder ging uitwerken. Met deze groep is hard gewerkt aan de plannen met uiteindelijk een heel mooi resultaat.

Bijeenkomst vraag gestuurd bouwen en samenstelling projectgroep

Te downloaden: