Nieuwe rijksregels voor windturbineparken in de maak

Sinds een uitspraak van de Raad van State op 30 juni 2021, kunnen de rijksregels voor windturbineparken in het Activiteitenbesluit niet meer worden toegepast. Om opnieuw rijksregels voor windturbineparken vast te stellen, moet het Rijk eerst een milieueffectrapport (MER) maken.

Het Ministerie van van Infrastructuur en Waterstaat gaat een milieueffectrapport opstellen op basis waarvan nationale windturbinebepalingen kunnen worden vastgesteld. Vandaag is  een kennisgeving gepubliceerd over dit voornemen.

Van donderdag 23 december 2021 tot en met woensdag 16 februari 2022 kunnen er zienswijzen worden ingediend op dit voornemen/de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Via bovenstaande link vindt u meer informatie over de manier waarop zienswijzen ingediend kunnen worden, informatiebijeenkomsten die georganiseerd worden in januari en het vervolgproces.

Ook via de website van Rijkswaterstaat is meer informatie te vinden over het proces en de voorlopige planning.

Wat het actieprogramma inhoudt

Het actieprogramma is een voorbereiding voor nieuwe algemene milieuregels voor windturbineparken. Ook geeft het programma informatie over windturbines aan overheden en initiatiefnemers in de periode tot die nieuwe regels gelden. In vervolg op deze eerste acties is het actieprogramma uitgebreid met andere onderwerpen.

Het Rijk zal als gevolg van de uitspraak opnieuw algemene milieuregels voor windturbineparken opstellen. Als voorbereiding voor het opstellen van deze Rijksregels maakt het Rijk een milieueffectrapport (MER). Hierbij worden ook onderzoeken over de gezondheidsaspecten bij windturbines meegenomen. Daarnaast gaat het Rijk binnen het actieprogramma de gevolgen van de uitspraak voor andere Rijksregels voor milieu en ruimtelijke inpassing onderzoeken.