HOME  |  Vergunningen  |  Subsidie voor gemeentelijke monumenten

Subsidie voor gemeentelijke monumenten

Wij vinden het belangrijk dat het erfgoed in onze gemeente bewaard blijft. Daarom kunnen eigenaren van gemeentelijke monumenten gebruik maken van een subsidieregeling voor onderhoud en instandhouding.

Waarvoor is de subsidie bedoeld?

Deze subsidieregeling is bedoeld voor het onderhoud aan gemeentelijke monumenten en rijksmonumentale kerken en molens.

Wat valt er onder onderhoud?

Onder onderhoud vallen regelmatig terugkerende en/of gedeeltelijke herstelwerkzaamheden zoals buitenschilderwerk of het herstel van goten en regenpijpen, daken, voegen, kozijnen, glas-in-lood, metselwerk of de fundering. Deze werkzaamheden moeten sober, doelmatig en technisch noodzakelijk zijn en ze moeten zorgen voor het maximaal behoud van de aanwezige monumentale waarden. Wilt u een bouwhistorisch onderzoek uitvoeren? Ook hiervoor kunt u subsidie aanvragen.

Hoogte van de subsidie:

De hoogte van een subsidie voor een gemeentelijk monument bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele instandhoudingskosten, met een maximum van € 2.000,- per monument per jaar. Met andere woorden u krijgt maximaal de helft betaald van de kosten van de werkzaamheden die zorgen voor het maximaal behoud van de aanwezige monumentale waarden. Maar u krijgt nooit meer dan € 2.000,- euro per monument per jaar.

Het college kan bij instandhoudingswerkzaamheden die betrekking hebben op grote (160 m² of meer) of vrijstaande gemeentelijke monumenten waarbij sprake is van een restauratieachterstand het eerder genoemde bedrag verhogen tot € 4.000,- per monument per jaar. Met andere woorden als u een groot of vrijstaand gemeentelijk monument heeft dan kan het college het bedrag van 2.000 euro verhogen tot 4.000 euro.

Subsidie voor molens

De hoogte van een subsidie voor molens bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele instandhoudingskosten, met een maximum van € 2.000,- per molen per jaar. Met andere woorden u krijgt maximaal 30% betaald van de kosten van de werkzaamheden die zorgen voor het maximaal behoud van de aanwezige monumentale waarden. Maar u krijgt nooit meer dan € 2.000,- euro per molen per jaar.

Subsidie voor kerken

De hoogte van een subsidie voor kerken bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele instandhoudingskosten, met een maximum van € 8.000,- per kerk 1x per 4 jaar. Met andere woorden u krijgt maximaal 30% betaald van de kosten van de werkzaamheden die zorgen voor het maximaal behoud van de aanwezige monumentale waarden. Maar u krijgt nooit meer dan € 8.000,- euro per kerk per 4 jaar.

Subsidie aanvragen.

U kunt met het formulier aanvraag subsidie instandhouding gemeentelijk monument, molen en kerk een aanvraag opgeven.

Welke documenten moet u meesturen bij een aanvraag voor een subsidie?

Bij een aanvraag moet u meesturen:

  • a. een bouwkundig inspectierapport bijvoorbeeld van de Monumentenwacht Noord-Holland;
  • b. tekeningen van de bestaande toestand. En tekeningen waarop de voorgenomen herstelwerkzaamheden of wijzigingen staan aangegeven. Detailtekeningen schaal 1:2;
  • c. Een bestek of een werkomschrijving per onderdeel waarin de technische staat als uitgangspunt genomen wordt en de toe te passen constructies, materialen, afwerkingen en kleuren en de wijze van verwerking aangegeven staan/uitgewerkt zijn;
  • d. een begroting waarop een opsomming staat van de uit te voeren instandhoudingswerkzaamheden en de daarmee samenhangende kosten. Dit graag gespecificeerd in hoeveelheden, uren en materialen. Deze begroting mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
  • e. foto’s van de huidige situatie: met gevelaanzichten en detailfoto’s van het betreffende onderdeel.

Meer informatie

over de hoogte van de subsidie en wat u moet indienen bij een subsidieaanvraag vindt u in de subsidieregeling (artikel 2.1 en 1.5).