Verplichting om waterberging voor regenwater aan te leggen

Algemeen

In gemeente Schagen is het vanaf eind 2023 verplicht om berging aan te leggen voor hemelwater (regen). Dit moet bij het bouwen van een bouwwerk met een oppervlakte van minstens 50 m². Zoals bij een woning. Het moet ook bij het bouwen van een uitbouw van minstens 50 m².

Wanneer het hard regent, loopt het water de hemelwaterberging in. De waterberging moet daarna binnen 60 uur weer leeg zijn. Zodat deze weer beschikbaar is voor de volgende bui. Dit zorgt ervoor dat het regenwater niet direct het riool, de sloot of de openbare ruimte in stroomt. Hiermee verlagen we de kans op wateroverlast bij hoosbuien.

Vragen

Vragen

Het klimaat verandert. Extreme regenbuien zullen steeds vaker voorkomen. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast toe. Nu al zien we meer hoosbuien dan vroeger. Door het regenwater eerst op eigen grond op te vangen, ontzien we het riool, de sloten en de openbare ruimte. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast af.

Het wordt in de zomer steeds droger. Door regenwater lokaal in de bodem te laten zakken vult het grondwater zich aan. Dit helpt tegen droogte.

Ook gaat er door deze nieuwe regel minder schoon (regen)water naar de rioolwaterzuivering. Dit bespaart kosten.

Tot slot is het volgens de wet (artikel 3.5 van de Waterwet) de taak van de perceeleigenaar om hemelwater zoveel mogelijk te verwerken op eigen terrein. Dat wil zeggen: op te vangen en bijvoorbeeld in de bodem te laten zakken. Met onze bergingsverplichting geven we hier invulling aan.

De beleidsregels die gelden staan op de website Lokaleregelgeving.nl.

De bevoegdheid komt uit een gemeentelijke verordening. Die vind je op de website Lokaleregelgeving.nl.

Gaat u een bouwwerk van minstens 50 m² bouwen? Dan moet u waterberging aanleggen op het perceel. De waterberging moet een capaciteit hebben van 60 liter per vierkante meter bebouwing.

Gaat u een uitbouw bouwen van minstens 50 m²? Dan geldt dezelfde eis. De regel geldt alleen voor de uitbouw en niet op het hele bouwwerk. Meer waterberging aanleggen mag natuurlijk wel.

Het is ook mogelijk om het hemelwater te gebruiken voor huishoudelijk gebruik. Bijvoorbeeld voor het doorspoelen van toiletten. In dat geval moet de waterberging groter zijn. Namelijk 90 liter per m² bebouwing.

De regels zijn van toepassing in de (ontwerp) gebiedsaanwijzing. De gebiedsaanwijzing, en dus niet de regels zelf, lag zes weken ter inzage tot en met 24 november 2023. Daarna reageren wij op eventuele zienswijzen. De (eventueel aangepaste) definitieve gebiedsaanwijzing publiceren we in december. Vanaf dat moment gelden de regels en is hemelwaterberging verplicht in eerder genoemde gevallen.

Een hemelwaterberging vangt het hemelwater tijdelijk op. Het water dat op het dak van een bouwwerk (en bijvoorbeeld bestrating in je tuin) valt, stroomt naar deze berging toe. 

Voorbeelden van hemelwaterberging zijn:

  • Infiltratiekratten
  • Een wadi
  • Een verlaging in de tuin
  • Een waterbergend dak (of een groenblauw dak), enzovoorts.

Voorbeelden kunt u onder meer vinden op deze websites:

Tijdens een bui vult de hemelwaterberging zich met regenwater. Wanneer het stopt met regenen voordat de waterberging helemaal vol is. Dan moet je het water in de bodem laten zakken. We noemen dit infiltreren. Als dat niet kan, bijvoorbeeld door een hoge grondwaterstand, dan kun je het lozen op een sloot. Als er geen sloot in de buurt is. Dan mag het naar de openbare ruimte (hemelwaterriool, gemengd riool of bovengronds waar het geen schade kan veroorzaken). 

Het water moet geloosd worden (op de bodem, sloot of openbare ruimte) met hooguit 1 mm per uur en moet na 60 uur weer leeg zijn. 

Wanneer het meer regent dan de hemelwaterberging aan kan. Dan mag het overtollige water naar de sloot of de openbare ruimte.

De hemelwaterberging moet een bergingscapaciteit hebben van 60 liter per vierkante meter bebouwd oppervlak. Wanneer je een woning bouwt van 10 bij 10 meter. Dan heeft de woning een oppervlak van 100 m². De waterberging moet dan een berging (capaciteit) hebben van 100 maal 60 = 6000 liter. Dit is gelijk aan 6 kubieke meter.

Is het niet mogelijk om 60 mm berging te realiseren? Dan kun je samen met de adviseur water en klimaatadaptatie van de gemeente kijken naar alternatieven. Bijvoorbeeld minder berging aanleggen. Of een andere vorm van berging. Hier is altijd maatwerk nodig. In principe zijn er altijd mogelijkheden bij nieuwbouw en een uitbouw.