Adviesraad Sociaal Domein Schagen

De taak van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Schagen is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders op alle terreinen van het sociaal domein (Wmo, Jeugdhulp, sociale zaken en arbeidsmarkt). Het gaat dus om advies over onderwerpen, zoals opgroeien, zorg nodig hebben en schulden.

Waarom een adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Schagen kijkt, als een onafhankelijk adviesorgaan, naar wat de Wmo- en Jeugdhulp en de hulp vanuit de Participatiewet, de WSW en het armoedebeleid voor de inwoners betekent. Zij vertegenwoordigen hierbij de belangen van onze inwoners die gebruik maken van deze hulp of zijn aangewezen op een uitkering van de sociale dienst en/of de WSW. Gezamenlijk zorgen we voor een zo goed mogelijke dienstverlening.

De ASD is op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet ingesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Wie zijn de leden

De ASD bestaat uit 15 tot 17 leden. De leden zijn allemaal betrokken inwoners van de gemeente Schagen die onafhankelijk kunnen adviseren. Een deel van de leden is ervaringsdeskundig (uitkeringsgerechtigd). Zij zijn afhankelijk van de gemeente voor een uitkering op basis van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of een aanvullende bijstand. Daarnaast bestaat de ASD uit inwoners met affiniteit met de onderwerpen binnen het sociaal domein.

Wat doet de adviesraad

Het college stelt de ASD in de gelegenheid advies uit te brengen over onderwerpen, die betrekking hebben op de Wmo- en Jeugdhulp en op de Participatiewet. De ASD heeft de mogelijkheid om zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren. Nadat de ASD een advies heeft uitgebracht, informeert het college de Adviesraad over wat zij met een advies heeft gedaan.

De Adviesraad bestaat uit vier werkgroepen: 1) opgroeien en opvoeden, 2) participeren (meedoen, werk, vrijwilligerswerk, inloop, dagbesteding), 3) bestaanszekerheid, 4) wonen, leefomgeving en mobiliteit. De leden nemen deel aan een (of meerdere) werkgroep(en) die het beste bij hen past.

Communicatie met de gemeente en uitwisseling van informatie verloopt via de verbindingsambtenaar. De ASD heeft tenminste tweemaal per jaar overleg met de verantwoordelijke wethouder. Daarnaast heeft de ASD een ondersteuner die veel werk verzet. Op die manier kunnen de leden van de ASD zich bezighouden met hun taak, het geven van advies.

De ASD is niet bedoeld om individuele belangen te behartigen en is geen klachtencommissie. Maar als u vindt dat zaken rond de Wmo- of Jeugdhulp of de Participatiewet niet goed zijn geregeld, wil de Adviesraad dat graag van u horen. Ook horen zij graag van u waar u tegen aan loopt en wat uw ervaringen zijn. Alleen dan kan de ASD bij het uitbrengen van adviezen aan het college signalen uit de praktijk meenemen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen naar was.sleutelberg@gmail.com.

U kunt ook een brief sturen naar:
Adviesraad Sociaal Domein Schagen
p/a A. Mauvestraat 42
1741 JJ Schagen

Vacatures

De ASD is op zoek naar nieuwe leden. Hiervoor werven zij gericht gegadigden. Geïnteresseerden kunnen ook solliciteren door te mailen naar was.sleutelberg@gmail.com.

Alle inwoners van de gemeente Schagen zijn van harte welkom om te solliciteren.

Om zeker te zijn van de onafhankelijke advisering van de adviesraad, zijn er wel een aantal gevallen waarin het niet mogelijk is om lid te zijn van de ASD. Dit is niet mogelijk als:

  • U een staf-, bestuurs- of managementfunctie heeft bij een zorg-, welzijns- of belangenorganisatie;
  • U lid bent van het college van burgemeester en wethouders, of dit in de afgelopen raadsperiode bent geweest;
  • U raadslid, steunfractielid of lid van een adviescommissie bent, of dit in de afgelopen raadsperiode bent geweest;
  • U bestuurslid bent van een politieke partij;
  • U ambtenaar bent van de gemeente Schagen.

Nieuwe leden starten als aspirant lid. Als het lidmaatschap aansluit bij de verwachtingen, wordt een aspirant lid officieel benoemd tot lid van de ASD. De benoeming is voor een periode van vier jaar, met eventueel een verlenging van eenmaal vier jaar.