Begroting, jaarverslag, kadernota en rapportages

Begroting

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast. Dit gebeurt nadat het college namens de gemeente een begroting indient en de raad de begroting kritisch bekeken heeft. In de begroting staan alle inkomsten en uitgaven van de gemeente uitgelegd. In de raad kunnen raadsleden voorstellen doen om geld anders te besteden of om meer geld op te halen door heffingen en belastingen.

Jaarverslag

Met het jaarverslag legt het college verantwoording af over de in een kalenderjaar gerealiseerde inkomsten, uitgaven en activiteiten.

Digitaal inkijken

De begroting en de tussentijdse rapportages kunt u digitaal inkijken op:

financien-schagen.nl

Kadernota

Deze kadernota wordt opgesteld ter voorbereiding op de begroting en de meerjarenbegroting (+3 jaren). Hierin worden de uitgangspunten, standpunten van het bestuur, de financiële en niet-financiële ontwikkelingen geschetst, welke mogelijk van invloed zijn op de bedrijfsvoering voor het lopende jaar en verder.

Rapportages

Rapportages van het college aan de raad geven inzicht;  het college legt verantwoording af over het gevoerde beleid en eventuele nieuwe ontwikkelingen, tevens worden mogelijke risico's gesignaleerd. Op basis van deze informatie kan tussentijds worden bijgestuurd.