Bezwaar en beroep

Algemeen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. In het besluit zelf staat of het mogelijk is om bezwaar te maken.

Bezwaar

Bezwaar indienen

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit? Dien dan een bezwaarschrift in. Dit kan schriftelijk of digitaal. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken worden ingeleverd.

Schriftelijk

Schrijf een brief met daarin:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • De datum waarop u de brief schrijft
  • Het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • Waarom u bezwaar maakt
  • Uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar het adres:

Gemeente Schagen
Postbus 8
1740 AA Schagen

U kunt uw bezwaarschrift ook afgeven in het gemeentehuis.

Digitaal

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Hiervoor moet u inloggen met DigiD.

U kunt uw bezwaarschrift niet mailen.

Wat gebeurt er met mijn bezwaar?

Na ontvangst van uw bezwaar sturen wij u een ontvangstbevestiging. In de meeste gevallen nodigen wij u uit voor een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting kunt u uw bezwaar uitleggen. Een medewerker van de gemeente is ook aanwezig om het besluit uit te leggen.

U kunt op 2 manieren worden gehoord:

Ambtelijk horen 

Bij een ambtelijke hoorzitting wordt u gehoord door één of twee ambtenaren van de gemeente. De meeste van deze ambtenaren zijn niet betrokken geweest bij de voorbereiding van het besluit waar u het niet mee eens bent. 

Bezwarencommissie

De bezwarencommissie is een onafhankelijke groep mensen die niet bij de gemeente werken.  

Wilt u niet gehoord worden?

Ook dat kan. Hiervoor moet u een formulier voor het afzien van het horen meesturen met de ontvangstbevestiging. U kunt het formulier ook digitaal invullen

Beslissing op bezwaar

Na de hoorzitting adviseren de ambtelijk hoorders of de bezwarencommissie het bestuursorgaan dat het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt. Dat is meestal het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

Het bestuursorgaan neemt daarna een besluit over uw bezwaar. Dit heet een beslissing op bezwaar. U krijgt een brief met het besluit.

Voorlopige voorziening


Als een besluit genomen is, mag het in de meeste gevallen worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Hoe u dat doet, staat in het besluit. 

Beroep


Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u vaak beroep instellen bij de rechter.  Dit moet meestal binnen 6 weken.