Compensatie van energiekosten

Algemeen

Komt u financieel in de problemen door een hoge gasrekening? Misschien heeft u recht op twee regelingen voor de stijgende energierekening voor inwoners met een laag inkomen. De derde regeling is bedoeld voor ieder huishouden in Nederland.

Uitbetaling energietoeslag

Het is momenteel erg druk met aanvragen voor de energietoeslag. De gemeente beslist na ontvangst van uw aanvraag zo snel mogelijk, maar maximaal binnen 8 weken. We vragen u, vanwege de drukte, rekening te houden met deze 8 weken.

De eenmalige energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van € 800,- naar € 1.300,-.  Huishoudens die al een energietoeslag van € 800,- hebben ontvangen krijgen een nabetaling van € 500,- en hoeven daarvoor geen nieuwe aanvraag in te dienen. De verwachting is dat deze nabetaling in augustus/september wordt overgemaakt. Bij aanvragen waarover de gemeente half augustus 2022 een besluit neemt wordt het totaalbedrag van € 1.300,- in één keer uitgekeerd.

Regelingen voor stijgende energierekening

Iedereen in Nederland krijgt te maken met een stijgende gasrekening. Vooral huishoudens met een laag inkomen kunnen hierdoor in de problemen komen. In totaal zijn er 3 tijdelijke regelingen getroffen. Twee van de regelingen zijn bedoeld voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Het gaat om de volgende drie regelingen:

Voor inwoners met een laag inkomen: eenmalige energietoeslag
Voor inwoners met een laag inkomen: eenmalige vergoeding voor energiebesparende maatregelen in woningen
Voor alle huishoudens: tijdelijke verlaging van de energiebelasting van ongeveer €400

Regeling 1: Eenmalige energietoeslag

Inwoners met een gemeentelijke uitkering, AIO-aanvulling of laag inkomen kunnen van de gemeente Schagen een eenmalige energietoeslag ontvangen. De energietoeslag is een bedrag van € 1.300,- netto per huishouden. Dit is een bijdrage voor uw energiekosten. U kunt de energietoeslag maar één keer krijgen.

 • Ontvangt u een uitkering van de gemeente (Participatiewet, IOAW of IOAZ) of krijgt u van de Sociale Verzekeringsbank een AIO-aanvulling bij uw AOW-pensioen? In beide situaties wordt de energietoeslag dan automatisch overgemaakt op uw rekening (of die van uw partner). Dit gebeurt uiterlijk op 1 juni 2022.
 • Ontvangt u geen uitkering of AIO-aanvulling, maar heeft u wel een laag inkomen? Dan kunt u de tegemoetkoming zelf aanvragen bij de gemeente als u voldoet aan de voorwaarden:
  • U bent 18 jaar of ouder, woont in de gemeente Schagen en heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning);
   • Voor 18-, 19- en 20-jarigen geldt dat zij voor de energiekosten eerst een beroep moeten doen op de ouders. Deze hebben namelijk een wettelijke onderhoudsplicht (artikel 12 Pw).
    Wanneer de ouders hier niet aan kunnen voldoen, dan kan een jongere de energietoeslag aanvragen. Bij de afhandeling van de aanvraag zal dit worden onderzocht, dit betekent dat we ook de inkomensgegevens van de ouders opvragen.

  • U bent een student die studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS) ontvangt en u woont zelfstandig (niet inwonend bij ouders);
  • U bent niet dak- of thuisloos met alleen een briefadres;
  • U woont niet in een instelling, zoals een zorg-, revalidatie- of verpleeginstelling of een instelling voor beschermd of begeleid wonen;
  • U heeft een laag inkomen. Dit is een maandinkomen dat niet hoger is dan de inkomensgrens in uw situatie (voor óf na pensioengerechtigde leeftijd), inclusief vakantietoeslag. Dit bedrag is 120 % van de bijstandsnorm. Zie tabel Inkomensgrenzen.
Tabel inkomensgrenzen per 1 juli 2022
Gezinssamenstelling Uw huidig netto maandinkomen (tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd) Uw huidig netto maandinkomen (vanaf pensioengerechtigde leeftijd)
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1322,18 € 1470,80
Samenwonend / getrouwd € 1888,84 € 1992,43

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt u de eenmalige energietoeslag aanvragen. 

Eenmalige energietoeslag aanvragen

Aanvragen met DigiD

Zorg dat u de volgende bewijsstukken bij de hand hebt voor u de digitale aanvraag start:

 • een kopie of scan van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en (als u een partner heeft) van uw partner (ID-kaart of paspoort);
  LET OP: Als iemand geen geldig identiteitsbewijs (ID- kaart, paspoort, of verblijfsvergunning) kan overleggen, dan kan bij de energietoeslag (en ook alleen bij deze voorziening) de identiteit vastgesteld worden aan de hand van DigID, het rijbewijs en de BRP-gegevens.  
 • het laatste afschrift van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden of een kopie van uw bankpas, met daarop zichtbaar rekeningnummer;
 • loon- en/of uitkeringsspecificaties, van u en (als u een partner heeft) van uw partner en;
 • eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft.

Wij controleren steekproefsgewijs of de door u aangeleverde gegevens correct zijn. Hiervoor kunnen wij u eventueel vragen aanvullende informatie te verstrekken.

Regeling 2: Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving

Schagen heeft van het Rijk een financiële bijdrage ontvangen om huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag inkomen en hoge energiekosten en/of wonen in een huis dat niet goed is geïsoleerd te ondersteunen. Er wordt een uitvoeringplan uitgewerkt om de beschikbare middelen effectief in te zetten waarbij wordt gekozen voor een maatwerk gerichte aanpak die aansluit op specifieke doelgroepen en hun behoeftes. Bij het bepalen van deze doelgroepen wordt naast inkomen ook gekeken naar de huiskwaliteit en de energiekosten en hoeveel van de energiearme huishoudens een koop- of juist een huurwoning hebben.

De middelen voor energiearmoede die aan gemeenten zijn uitgekeerd hadden oorspronkelijk een bestedingstermijn tot 31 december 2023. Omdat de bestedings- of uitvoeringstermijn te kort is om deze structurele maatregelen te treffen heeft het Rijk besloten de uitvoeringstermijn met een jaar te verlengen tot 31-12-2024.

Regeling 3: Tijdelijke verlaging van de energiebelasting

Ieder huishouden in Nederland krijgt een tijdelijke verlaging van de energiebelasting van ongeveer €400,-. Hier hoeft u niks voor te doen. Deze wordt vanzelf verrekend met uw energierekening.