Het wijkteam

In uw leven kunnen zich situaties voordoen waardoor ondersteuning of hulp nodig is. Tijdelijk of langer. Bijvoorbeeld bij opvoeden en opgroeien, geldzorgen of problemen in het dagelijkse leven door lichamelijke of geestelijke beperkingen. Veel van deze situaties kunt u oplossen met hulp van mensen uit uw omgeving of met vrijwilligers. Ook kunt u terecht bij verschillende instanties. Hoe vindt u de weg naar de juiste hulp?

De consulenten van het wijkteam helpen om een oplossing te vinden voor verschillende situaties. Meedenken over oplossingen in de eigen omgeving of voorzieningen om gebruik van te maken.  Ook kan het wijkteam bepaalde specialistische hulp of voorzieningen regelen, wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Wijkteam ondersteuning

Hoe zoeken wij samen naar een oplossing?

Er zijn wettelijke regels vastgesteld door het rijk. Daarnaast is er de integrale verordening sociaal domein gemeente Schagen. Hierin staan de gemeentelijke regels op het gebied van;
• werken en participeren
• uitkeringen
• schuldhulpverlening
• gezond en veilig opgroeien,
• vervoer naar school,
• wonen in een veilige en gezonde omgeving.
Ook staat hierin welke met welke kernwaarden rekening wordt gehouden bij het toepassen van deze regels. 

Hoe werkt het wijkteam? 

Op deze website staat al veel informatie over voorzieningen waar u in uw situatie mogelijk gebruik van kunt maken. U kunt het wijkteam altijd benaderen om mee te denken. Waar mogelijk wordt uw vraag direct beantwoord. Of er wordt een gesprek ingepland met een consulent. Tijdens dit gesprek thuis (of op een andere locatie) bespreken we wat er speelt en waar u behoefte aan heeft. Om goed advies te kunnen geven en samen tot een passend plan te komen zullen we veel vragen stellen. Kunnen familie, vrienden of buren helpen om een oplossing te vinden? Lukt dit niet of is er meer ondersteuning nodig? Dan wordt gekeken naar vrijwillige ondersteuning of begeleiding door een deskundige. Een combinatie kan ook.

Als u een gesprek heeft gehad met een consulent over waar u tegen aan loopt, wordt een samenvatting van het gesprek gemaakt met daarin de besproken adviezen en oplossingen. Nadat u dit heeft ondertekend en teruggestuurd, nemen we een eventuele aanvraag voor een maatwerkvoorziening in behandeling. Het wijkteam onderzoekt de mogelijkheden en wanneer u in aanmerking komt voor een voorziening, regelen wij dat u deze voorziening krijgt. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Dat noemen we een beschikking. Als u het niet eens bent met de beschikking, kunt u bezwaar maken. In de beschikking leest u hoe dit moet.

U kunt zelf een gesprek aanvragen. Het kan ook zijn dat het wijkteam contact met u opneemt omdat er zorgen zijn geuit door een andere instanties. Ook jongeren kunnen contact leggen met het wijkteam om datgene waar zij tegen aan lopen te bespreken.

Voor sommige voorzieningen van het wijkteam is een digitale aanvraag nodig, met een DigiD. Bent u niet in staat dit te doen en er is niemand in uw netwerk die u daarbij kan helpen? Dan kunt u dit aangeven in de hal van het gemeentehuis of telefonisch. Wij helpen u dan bij het invullen van het digitale aanmeldformulier.

Onafhankelijke ondersteuning

Wilt u graag ondersteuning bij het gesprek met een wijkteamconsulent? U kunt altijd een familielid, vriend, buurtgenoot of mantelzorger uitnodigen. Weet u niet wie u kunt vragen, maar wilt u wel graag ondersteuning bij het gesprek? U kunt ook een vrijwillige en onafhankelijke cliëntondersteuner vragen.

Voor ondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, schulddienstverlening of werk en inkomen (Wmo, jeugdwet en participatiewet) kunt u terecht bij Mee & de Wering. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan dan uw belangen behartigen. Zij kunnen u bijvoorbeeld helpen met de voorbereiding van het gesprek met de gemeente of een andere instantie of met u meegaan als u dat wilt. Ook wanneer u bijvoorbeeld bezwaar wilt maken tegen de afwijzing voor zorg of een voorziening, kunnen zij u bijstaan in een bezwaar- of beroepsprocedure. MEE & de Wering is onafhankelijk.

Voor onafhankelijk advies en ondersteuning op het gebied van de jeugdwet kunt u ook contact opnemen met de adviesdienst van het AKJ. Een vertrouwenspersoon informeert over rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het wijkteam over een klacht.

Wat kost het?

Voor de ondersteuning van het wijkteam betaalt u niets. Eventueel moet u wel (gedeeltelijk) betalen aan de zorg of ondersteuning die door andere organisaties wordt geboden. Voor voorzieningen die u niet zonder hulp van de gemeente kan regelen wordt voor volwassenen meestal een eigen bijdrage berekend. Hoeveel u betaalt is afhankelijk van onder andere het inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage. Op de website van het CAK kunt u ook zelf berekenen wat de eigen bijdrage ongeveer wordt. Als u gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering die de gemeente heeft afgesloten (GemeentePakket Compleet) is het eigen risico en eigen bijdrage meeverzekerd.

Wie werken er in het wijkteam?

Schagen heeft vier wijkteams die ieder een geografisch deel van de gemeente beslaan. In alle wijkteams werken HBO-opgeleide professionals, die de hulpvraag van een inwoner in korte tijd in kaart kunnen brengen en weten hoe en wie die hulpvraag het beste kan beantwoorden. Alle consulenten hebben algemene kennis van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet, wet op de Leerplicht en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarnaast hebben alle consulenten op 1 van deze gebieden meer specialistische kennis in huis. Voor een deel kan de consulent de verschillende hulpvragen zelf beantwoorden, en waar nodig wordt doorverwezen naar een specialist.