Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?

Wij hebben als gemeentelijke organisatie wettelijke taken en verplichtingen. Om deze taken en verplichtingen te kunnen uitvoeren is het nodig dat wij uw persoonsgegevens gebruiken.

  •  Voorbeeld wettelijke taak en verplichting: het aanvragen van een paspoort of het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ook bij onderwerpen als uitkeringen, belastingen, veiligheid en zorg gebruiken wij persoonsgegevens.
  • Het kan ook zijn dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om een overeenkomst uit te kunnen voeren. Ook kan het zijn dat u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken.
  • Voorbeeld uitvoeren overeenkomst: u huurt een woning van het Gemeentelijk Woningbedrijf.

Wij kunnen verschillende persoonsgegevens gebruiken. Dit kunnen uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer zijn. Het kan ook zijn dat wij uw burgerservicenummer of andere bijzondere persoonsgegevens gebruiken.

  • Voorbeeld bijzondere persoonsgegevens: gegevens over een lichamelijke beperking of gegevens over een veroordeling.

Deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ krijgen extra bescherming en gebruiken wij alleen wanneer de wet dat toestaat. Wij hebben een register van verwerkingsactiviteiten. In dit register houden wij bij welke persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel.

Deelt de gemeente mijn persoonsgegevens met anderen?

Uw persoonsgegevens delen wij niet zomaar met andere partijen. Dat doen wij alleen als dat nodig is voor de uitvoering van wettelijke taken en verplichtingen, bijvoorbeeld met Politie, Belastingdienst of Veilig Thuis. Deze partij is dan zelf verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen zal een andere partij ons helpen bij de uitvoering van een taak of opdracht. Het kan zijn dat daarbij persoonsgegevens worden gebruikt. Met deze partijen hebben wij altijd een overeenkomst afgesloten waarin wij afspraken maken over het gebruik en de beveiliging van de persoonsgegevens. In zo’n geval blijven wij verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Welke maatregelen treft de gemeente voor de beveiliging van mijn persoonsgegevens?

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Daarom  hebben wij uw persoonsgegevens goed beschermd.

Hoe lang bewaart de gemeente mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Deze bewaartermijn is in ieder geval nooit langer dan de wet voorschrijft.  

Wie is er verantwoordelijk voor het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Als u persoonsgegevens bij ons achter laat zijn wij verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens. Wie zijn wij? Wij zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B en W) en de gemeenteraad.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle persoonsgegevens die worden gebruikt. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die worden gebruikt bij de griffie, de raadscommissie en het personeel van de gemeenteraad. Het college van B en W is verantwoordelijk voor de rest van de persoonsgegevens die worden gebruikt.

Onze organisatie kent ook nog afdelingen die zelf verantwoordelijk zijn voor de omgang met uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld de Rekenkamercommissie en de Commissie voor de Bezwaarschriftenprocedure. Deze organisaties controleren en adviseren de burgemeester, het college van B en W en de gemeenteraad.

Welke wet- en regelgeving is van toepassing en wie houdt er toezicht?

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruiken van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In bepaalde gevallen is de AVG niet alleen van toepassing maar bijvoorbeeld ook de Jeugdwet, de Wmo en de Wet BRP.

De Autoriteit Persoonsgegevens treedt op als toezichthouder.