Inzage (ontwerp) omgevingsvergunningen en andere besluiten

Op deze pagina staan de volgende documenten:

 • aanvragen voor een omgevingsvergunning voor projecten waarvoor volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt. Daarbij wordt afgeweken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
 • aanvragen voor andere vergunningen of besluiten waarvoor een uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt.

Zienswijze indienen

De ontwerpvergunningen en andere ontwerpbesluiten worden bekend gemaakt via de website www.overheid.nl. Op het ontwerp kunnen tijdens de ter inzage legging van 6 weken door een ieder zienswijzen worden ingediend. Een zienswijze is een reactie die een persoon of onderneming aan het bevoegd gezag kan sturen als reactie op een ontwerpbesluit. Het bevoegd gezag kan het college of de gemeenteraad.

De zienswijze kan digitaal of per post ingediend worden.

Digitaal

Voor een digitale zienswijze moet u het formulier Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning of ontwerpbestemmingsplan invullen. Daarvoor moet u inloggen met DigiD.

Post

Stuurt u uw zienswijze per post? Dan stuurt u de brief aan:
Burgemeester en wethouders van Schagen
Postbus 8
1740 AA  Schagen

Wij adviseren u het onderstaande in uw brief te zetten. Zo voorkomt u dat uw zienswijze niet in behandeling wordt genomen:

 • uw naam en adres
 • de datum van uw zienswijze. Dat is de datum dat u uw brief naar de gemeente stuurt.
 • tegen welke ontwerp omgevingsvergunning of ander ontwerpbesluit u uw zienswijze doet
 • waarom u het niet eens bent met het besluit en/of uw op- en aanmerkingen op het besluit
 • uw handtekening

Wilt u ook uw telefoonnummer in uw brief zetten? Dan kunnen wij u bellen over de behandeling van uw zienswijze.

Ontwerp omgevingsvergunning

 • Verleende omgevingsvergunning Tolkerwerf Schagen

  Ter inzage
  Status: Verleend
  Publicatie datum:

  De omgevingsvergunning gaat over het wijzigen van het gebruik ten behoeve van het toevoegen van 6 woonwagenstandplaatsen, het vergroten van de bouwmogelijkheden van de woonwagens (20 x 5 m), het herinrichten en renoveren van het woonwagenterrein en het vervangen van de paardenstallen op de paardenweide op het perceel aan de Tolkerfwerf 1 t/m 16 in Schagen.

 • Dirkshorn, Groenhartweg 9

  Ter inzage
  Status: Verleend
  Publicatie datum:

  Het wijzigen van het gebruik van de woning en bijgebouwen van agrarisch naar bedrijf en de uitbreiding van de woning op de locatie Groenhartweg 9, 1746CA in Dirkshorn. (Zaaknummer: Z2022-00000353)

Definitief besluit omgevingsvergunning

 • Sint Maarten, Groenveldsdijk 44

  Status: Verleend
  Publicatie datum:

  Deze omgevingsvergunning betreft het plaatsen van een kleine windmolen op het adres Groenveldsdijk 44 in Sint Maarten, bekend onder zaaknummer O-22-0393 / OLO nummer 6928409.

 • 't Zand, Grasland 2 t/m 26

  Ter inzage
  Status: Verleend
  Publicatie datum:

  28 appartementen (2 gebouwen); onderdeel van ’t Zand Noord; fase 4; geen zienswijzen ingediend; vergunning is verleend.

Ontwerp weigering omgevingsvergunning

Geen resultaten gevonden.

Definitief besluit weigering omgevingsvergunning

Geen resultaten gevonden.

Ontwerp bestemmingsplan

Geen resultaten gevonden.

Andere ontwerpvergunning of besluiten

Geen resultaten gevonden.