Kwijtschelding

Algemeen

Heeft u onvoldoende geld om de aanslagen onroerendezaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing te kunnen betalen? Dan kunt u een verzoek om kwijtschelding doen.

Neem altijd eerst even contact op met een medewerker van team Belastingen voordat u een aanvraag voor kwijtschelding doet. U kunt dan nagaan of het voor u zin heeft om kwijtschelding aan te vragen.

Kwijtschelding aanvragen

Voor kwijtschelding zijn verschillende zaken belangrijk. Bijvoorbeeld de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Of u kwijtschelding krijgt? Hangt af van uw financiële situatie. Mensen met een laag inkomen en geen bezit kunnen om kwijtschelding vragen. Hier vallen ook mensen van 65 jaar of ouder onder die alleen een AOW-uitkering hebben en geen eigen bezit.

Kwijtscheldingsformulier

Een kwijtscheldingsformulier kunt u telefonisch aanvragen, afhalen in het gemeentehuis of hieronder downloaden.

Bij uw aanvraag moeten alle bijlagen worden meegestuurd die wij vragen. Ontvangen wij niet alle bijlagen? Dan kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Wij werken samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. U hoeft dus maar bij één van ons kwijtschelding aan te vragen. Wij laten u beiden weten of u recht heeft op kwijtschelding.

Bij het aanvragen van kwijtschelding geeft u ons toestemming om aan het hoogheemraadschap alle gegevens te geven die nodig zijn voor de behandeling van het verzoek om kwijtschelding.

Uitstel van betaling

U krijgt uitstel van betaling totdat op uw verzoek om kwijtschelding is beslist. Dat betekent dat u dus niets hoeft te betalen zolang er geen beslissing is genomen op uw verzoek. Heeft u een machtiging afgegeven voor automatische incasso van de aanslag? Dan worden de maandelijkse afschrijvingen wel gewoon gedaan. Als u kwijtschelding krijgt? Dan storten we de alle termijnen die u al betaald heeft terug.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit op uw verzoek om kwijtschelding? Dan kunt u binnen 10 dagen na dagtekening van de beschikking schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift inleveren bij:

Het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 8
1740 AA  Schagen