Leerlingenvervoer

Algemeen

Als ouder of verzorger zorgt u meestal zelf voor het vervoer van uw kind naar en van school. Er zijn situaties waarin dit minder goed mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat uw kind door een beperking aangepast vervoer nodig heeft. Of omdat de school op flinke afstand van uw huis ligt. In dit soort situaties kunt u soms in aanmerking komen voor leerlingenvervoer of een vergoeding.

Aanvraag

Wilt u een aanvraag leerlingenvervoer doen? Dan kunt u dit doen via de website Regeldit.nl.

Voor contact over uw aanvraag kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur bellen naar (073) 523 107 6 of mailen naar schagen.llv@forseti.nl.

Doet u een aanvraag ?

Dan onderzoeken wij of u als ouders een vergoeding nodig heeft en welke soort vergoeding passend is. Wij onderzoeken op welke manier uw kind kan reizen en welke route de kortste, veilige route is. Ook onderzoeken wij of er begeleiding nodig is bij het reizen. Voor het bepalen van de kortste route naar school maken wij gebruik van de actuele routeplanner van Routeplanner.nl.

Als uw kind met het openbaar vervoer reist? Dan maken wij gebruik van de informatie die beschikbaar is gesteld via (0900) 9292 of  9292.nl. Wij berekenen wat de afstand van de woning van uw kind is tot de school die het dichtstbij is. En die bij uw kind past en waar plaats is. Wij betrekken bij het onderzoek de toelaatbaarheidsverklaring die het samenwerkingsverband van scholen ten behoeve van uw kind heeft afgegeven. Gaat uw kind naar de basisschool of een speciale school voor basisonderwijs?  Dan onderzoeken wij ook hoe hoog uw inkomen is. Dit is nodig om te bepalen of u het drempelbedrag en/of een eigen bijdrage moeten betalen.

Uw aanvraag beoordelen wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 weken nemen wij een besluit.

U ontvangt dan een brief waarin staat of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. En hoe u de kosten vergoed krijgt als u recht heeft op vergoeding. 

Voorwaarden

Wij geven een vergoeding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Uw kind is op 1 augustus van het schooljaar minimaal 4 jaar oud. Of minimaal 3 jaar oud bij doofheid of slechthorendheid bij speciaal onderwijs.
 • Uw kind woont in onze gemeente.
 • Uw kind gaat naar de basisschool. Of een speciale school voor basisonderwijs bedoeld in de Wet op primair onderwijs. Of naar een school voor speciaal onderwijs bedoeld in de Wet op expertisecentra.
 • De school die het dichtstbij is en die bij uw kind past en waar plaats is, ligt verder dan 6 kilometer van de woning waar uw kind woont.

Wij verstrekken ook een vergoeding als:

 • Uw kind in onze gemeente woont en;
 • voortgezet onderwijs volgt aan een school voor speciaal en voortgezet onderwijs. Of een school voor voortgezet speciaal onderwijs bedoeld in de Wet op de expertisecentra. Of een school voor voortgezet onderwijs bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs en; 
 • uw kind als gevolg van een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer of de fiets. De afstandsgrens van 6 kilometer geldt dan niet.

Reist u kind mee met een andere ouder die van ons een vergoeding krijgt voor het vervoer van zijn eigen kind? Dan krijgt u geen vergoeding voor het vervoer van uw kind. Heeft uw kind begeleiding nodig bij het vervoer naar school en krijgt u hier een vergoeding van ons voor? Dan geven wij een vergoeding voor de reiskosten van een begeleider.

Soms wordt bij de beoordeling advies gevraagd van een deskundige. Als uw kind een handicap of beperking heeft? Dan wordt er gevraagd om een medische verklaring. Daaruit moet blijken dat uw kind niet zelf kan reizen. Als de verklaring of de uitleg niet voldoende is? Dan kan uw kind opgeroepen worden voor een beoordeling door een arts.

Krijgt u een tegemoetkoming en wordt uw kind meerderjarig? Dan ontvangt u niet langer een tegemoetkoming. Uw kind kan dan zelf een tegemoetkoming krijgen als hij aan de voorwaarden voldoet.

Vorm van vervoer en tegemoetkoming

Wij stemmen de vergoeding af op de goedkoopste manier van reizen. Als uw kind naar school kan fietsen? Dan kunt u als ouders een vergoeding krijgen voor het gebruik van de fiets. Kan uw kind niet naar school fietsen? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor het openbaar vervoer. U kunt gebruik maken van aangepast vervoer als dat nodig is. Maar u kunt er in dat geval ook voor kiezen om uw kind zelf te vervoeren. Dan heeft u recht op een vergoeding voor kosten van vervoer met eigen auto. 

Aangepast vervoer is nodig in de volgende situaties:

 • uw kind is met het openbaar vervoer meer dan anderhalf uur onderweg en de reistijd wordt met aangepast vervoer teruggebracht tot 50% van de reistijd of minder;
 • openbaar vervoer naar school ontbreekt en uw kind kan niet met de fiets naar school. Ook niet met begeleiding;
 • uw kind kan niet begeleid worden door jullie of anderen;
 • uw kind heeft langdurige beperkingen waardoor hij niet met het openbaar vervoer kan reizen. Ook niet met begeleiding;
 • Als wij vinden dat aangepast vervoer het beste is. Ook gelet op de zeer bijzondere omstandigheden in het individuele geval.

Als wij de vergoeding geven, kunnen wij de voorwaarde meegeven dat uw kind deelneemt aan leerprojecten voor het gebruik van het openbaar vervoer of de fiets.

Begeleidt een begeleider meerdere kinderen? Dan vergoeden wij de reiskosten van één begeleider.

De hoogte van de vergoeding voor eigen vervoer in plaats van het aangepast vervoer, is afhankelijk van de reisafstand naar de school die het dichtstbij is. En die bij uw kind past en waar plaats is voor jullie kind. We kijken op basis van de routeplanner van Routeplanner.nl via de kortste, veiligste route.

De vergoeding voor het gebruik van het eigen vervoermiddel wordt berekend op basis van de kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de CAO Rijk. Bij vergoeding voor het gebruik van de fiets wordt ook aangesloten bij de bedragen van de CAO Rijk.

Ontvangt u op grond van een andere regeling een vervoerskostenvergoeding? Dan brengen we die in mindering.

Vervoert u meerdere kinderen tegelijk met de auto? Dan geven wij een keer de kilometervergoeding voor de auto.

Drempelbedrag en eigen bijdrage

Voor kinderen in het basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs wordt mogelijk een eigen bijdrage gevraagd. Deze bijdrage noemen we het drempelbedrag. Dit drempelbedrag betaalt u wanneer het gecorrigeerde verzamelinkomen over het jaar 2019, van u en uw eventuele partner samen, hoger was dan € 27.450.
Dit drempelbedrag is gelijk aan de kosten van het reizen met openbaar vervoer over de eerste 6 kilometer. Voor het schooljaar 2021/2022 is dit € 522,09. Gaat uw kind niet het hele jaar of niet alle dagen naar school? Dan is dit een deel van dit bedrag.

Bovengenoemde bedragen worden elk jaar aangepast. Het verzamelinkomen staat vermeld op de inkomensverklaring. Deze kunt u opvragen of downloaden bij de belastingdienst.

Kan uw kind door een handicap of beperking niet zelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer of fiets? Dan betaalt u geen drempelbedrag.

Gaat uw kind naar regulier basisonderwijs en is de afstand van huis tot school meer dan 20 kilometer? Dan betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage.
Voor 2021-202 zijn de bedragen als volgt:

Inkomen Bedrag
0 - 36.000 Nihil
36.000 - 41.000   € 150,00
42.500 - 49.000 € 645,00
49.000 - 55.500 € 1200,00
55.500 - 63.000 € 1760,00
63.000 - 69.500 € 2360,00
69.500 en meer Voor elke extra € 5.000: € 565,00 erbij.

Deze inkomensafhankelijke bijdrage wordt gevraagd per gezin en komt bovenop het drempelbedrag.
Deze bedragen worden jaarlijks aangepast. Het verzamelinkomen staat vermeld op de inkomensverklaring. Deze kunt u opvragen of downloaden bij de belastingdienst.

Bijzondere regeling voor weekend- en vakantievervoer

Als u een vergoeding krijgt voor uw kind dat speciaal onderwijs volgt en in een internaat of pleeggezin woont? Dan geven we u als ouders ook vervoersvoering voor: 

 • het weekendvervoer van uw kind van het internaat of pleeggezin naar jullie woning en terug. Behalve als de weekenden vallen in een schoolvakantie. Van weekendvervoer is alleen sprake als uw kind op een vrijdag aan het einde van schooldag wordt opgehaald en op een maandag voor aanvang van de schooldag weer wordt teruggebracht.
 • het vakantievervoer van uw kind van het internaat of pleeggezin naar jullie woning en terug. Dit is eenmaal per schoolvakantie van twee dagen of meer. De schoolvakantie moet in de schoolgids van de school zijn genoemd. Van vakantievervoer is alleen sprake als uw kind aan het einde van de laatste schooldag voor de schoolvakantie wordt opgehaald en op de eerste schooldag na de schoolvakantie voor aanvang van schooldag weer wordt teruggebracht.

Vervoerder en eventuele klachten

Het leerlingenvervoer wordt in onze gemeente gedaan door Noot personenvervoer.

U kunt klachten of problemen in het taxivervoer direct melden bij de vervoerder. Dit kan via het serviceformulier op de website van NOOT.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met het team leerlingenvervoer Schagen via (073) 523 10 76 of mailen naar schagen.llv@forseti.nl.