PALLAS

Aan de Westerduinweg in Petten worden medische isotopen gemaakt. Ook wordt hier wetenschappelijk onderzoek gedaan. Met de bestralingsmedicijnen uit Petten worden elke dag 30.000 mensen gediagnosticeerd en behandeld aan ziektes zoals kanker. Maar de reactor die hiervoor zorgt is verouderd. Daarom is een project gestart om de oude reactor te vervangen door een nieuwe.

PALLAS is de naam van de nieuwe reactor. Om deze reactor neer te zetten, moet PALLAS aan veel eisen voldoen. Wij besluiten over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het bouwen van de onderzoeksreactor.

Het project paste niet binnen het oude bestemmingsplan. Hiervoor zijn drie nieuwe bestemmingsplannen vastgesteld.

Ook heeft Pallas een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze vergunning is nodig voor het bouwen van de onderzoeksreactor.

Procedure

Pallas heeft een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van de onderzoeksreactor. Wij hebben het ontwerpbesluit tot en met 7 oktober ter inzage gelegd. Dat betekent dat mensen tot en met 7 oktober de gelegenheid hadden om ernaar te kijken. Er zijn drie zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Zienswijzen. Die wordt, samen met de omgevingsvergunning, naar het college gestuurd. Het college heeft op 25 oktober besloten om de omgevingsvergunning te verlenen. De verleende omgevingsvergunning is op 28 oktober voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode is er beroep ingesteld bij de Raad van State. Dat betekent dat die nu een uitspraak moet gaan doen. Deze uitspraak wordt binnen een half jaar tot een jaar verwacht.

Inhoud omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning gaat over het bouwen van de onderzoeksreactor. De aanvraag moet aan een aantal eisen voldoen.

  1. Hij moet passen binnen het bouwbesluit
  2. Hij moet voldoen aan de redelijke eisen van de welstand;
  3. Hij moet passen binnen de bestemmingsplannen.

Wij hebben vastgesteld dat de omgevingsvergunning aan al deze eisen voldoet.

Kernenergiewetvergunning

Wij hebben niet op nucleaire veiligheid getoetst. Dit is onderdeel van de kernenergiewetvergunning. Dat is een aparte procedure. De ANVS heeft de kernenergiewetvergunning verleend en ter inzage gelegd op 15 februari. Gedurende een periode van zes weken is het mogelijk om beroep in te dienen bij de Raad van State.

Bekendmaking ontwerp uitgebreide omgevingsvergunning filterpompstation

Naast de omgevingsvergunning voor het realiseren van de onderzoeksreactor, moet Pallas ook nog een andere omgevingsvergunning aanvragen. Deze omgevingsvergunning is voor de bouw van een filterpompstation en andere bouwwerken. Deze vergunning wordt gecoördineerd met twee vergunningen van Rijkswaterstaat.

De omgevingsvergunning is verleend op 7 februari en ter inzage gelegd op 9 februari. De vergunning ligt voor een periode van zes weken ter inzage. Gedurende deze periode is het mogelijk om beroep in te dienen bij de Raad van State. De stukken zijn te vinden via de pagina Inzage ontwerp omgevingsvergunningen.

Vraag en antwoord omgevingsvergunning Pallas reactor

Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning te verlenen. Er is beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning. Dat betekent dat deze nog niet onherroepelijk is. De Raad van State moet een uitspraak doen over deze vergunning.

Ja de aanvraag voldoet aan de bestemmingsplannen.

Wij zijn een voorstander van de nieuwe onderzoeksreactor.

Daarnaast is er sprake van een gebonden beschikking. De aanvraag past in het bestemmingsplan. Wij zijn daarom verplicht om de omgevingsvergunning te verlenen.

Bestemmingsplan, Bouwbesluit, redelijke eisen van welstand, bouwverordening.

De beoordeling aan stikstof (Wnb), is geen onderdeel van de vergunning. Dit omdat er separaat een Wnb vergunning is verleend en waardes in het bestemmingsplan zijn vastgelegd.

Nee, PALLAS mag pas gaan bouwen op het moment dat de omgevingsvergunning definitief is. Daarnaast moet PALLAS ook in het bezit zijn van een kernenergiewetvergunning. Deze vergunning wordt verleend door Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling (ANVS).

Op dit moment is het nog onduidelijk, wanneer er exact begonnen wordt. Wel worden er enkele voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. (zoals het aanleggen van een bouwweg en bouwterrein).

PALLAS heeft aangegeven uit te gaan van een bouwtijd van 7 jaar.

De oude onderzoeksreactor wordt in de toekomst ontmanteld. Er is echter een fase dat beide reactoren in bedrijf zijn. Dit is op het moment dat de oude reactor aan het afbouwen is, terwijl de nieuwe reactor aan het opstarten is.

Tijdens de bouwfase is de reactor niet in werking. Dat betekent dat er tijdens de bouw geen stralingsgevaar is.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling (ANVS) is verantwoordelijk voor de nucleaire veiligheid van de nieuwe onderzoeksreactor. Zij zien er op toe dat de reactor bij ingebruikname veilig is voor wat betreft straling.

Samen met andere instanties, zal er toezicht gedurende de bouwfase en ingebruikname worden uitgevoerd. Wij houden toezicht op de naleving van het bouwbesluit.

Het bouwverkeer gaat vanaf het terrein zuidelijk via de N502 naar de N9. De verwachting is dat de overlast van het bouwverkeer beperkt zal zijn.

Voor omwonenden is de verwachting dat er geen sprake zal zijn van overlast gedurende de bouwperiode.

Voor het bestemmingsplan is uitgebreid onderzoek gedaan naar de natuur. De conclusie was dat deze ontwikkeling mogelijk was. Daarnaast is er door de provincie  ook een WNB-vergunning verleend, waarin dit ook onderzocht en beoordeeld is. Voor de Zandhagedis is een Wnb-ontheffing, met daaraan verbonden een aantal voorwaarden, verleend.

In het bestemmingsplan is aangegeven hoe er omgegaan wordt met de archeologische waarden in het gebied.

Andere vragen

Heeft u nog andere vragen? Stel ze dan via ons contactformulier