Planschade

Algemeen

Het kan zijn dat u schade heeft omdat wij besluiten hebben genomen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard, uw woongenot vermindert of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade.

Wat is planschade?

Planschade is schade veroorzaakt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook een omgevingsvergunning waarbij van het bestemmingsplan wordt afgeweken.

Er kan bijvoorbeeld een plan worden gemaakt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen. Wordt u hierdoor benadeeld? Dan kunt u onder sommige voorwaarden van ons een vergoeding krijgen voor deze planschade.

Waaruit bestaat schade?

Schade kan inkomensderving zijn als uw onderneming minder inkomsten heeft door het plan of er is sprake van vermindering van de waarde van een onroerende zaak vanwege:

 • Beperking van woongenot;
 • Beperking van privacy;
 • Schaduwwerking door nabije bebouwing;
 • Onevenredige verkeers- en parkeerhinder;
 • Belemmerde bereikbaarheid.

Ook zijn er nog een aantal bijzondere voorwaarden waar rekening mee wordt gehouden bij het bepalen van de hoogte van de planschade:

 1. Toekomstige schade kan voor tegemoetkoming in aanmerking komen. Bijvoorbeeld bij omzetschade en inkomensschade.
 2. In sommige gevallen kunt u niet op vergoeding rekenen. Bijvoorbeeld als de schade te voorzien was ten tijde van de aankoop of ingebruikneming van het onroerend goed, of als u geen gebruik heeft gemaakt van bestaande bouwmogelijkheden.
 3. Bij indirecte schade moet de schade boven een bepaald bedrag uitkomen. Binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade blijft voor rekening van de aanvrager. Dit is in ieder geval 2% van de waarde van de onroerende zaak.

Voorwaarden

U krijgt een vergoeding als de schade redelijkerwijs niet voor uw rekening hoort te blijven of niet op een andere manier verzekerd is. Met andere woorden: als de schade niet met een bepaalde reden niet voor uw rekening moet komen. Of als de schade niet op een andere manier verzekerd is. U krijgt niet in alle gevallen een vergoeding. U moet rekening houden met het volgende:

 • Is er sprake van inkomensderving? Het bedrag aan schade dat niet hoger is dan 2% van uw inkomen onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade, blijft dan voor uw eigen rekening.
 • Is er sprake van waardevermindering van een onroerende zaak (zoals een huis)? Het bedrag aan schade dat niet hoger is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak op het moment dat de schade ontstond, blijft dan voor uw eigen rekening.

Verzoek voor tegemoetkoming

Vindt u dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen? Doe dan een verzoek voor tegemoetkoming bij ons. Uw verzoek voor vergoeding voor planschade moet u doen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan dat de schade heeft veroorzaakt onherroepelijk is. Een verzoek doet u online door het invullen van een aanvraag tegemoetkoming planschade.

 Een reactie op een planschadeverzoek neemt ongeveer een halfjaar in beslag.

Beoordeling

 1. Een verzoek om tegemoetkoming in de planschade moet u digitaal doen bij het college van B&W. Het verzoek moet u doen binnen 5 jaar na het van kracht worden van een planologische wijziging.
 2. Het college beslist pas over uw verzoek als de planologische wijziging onaantastbaar is. Dit wil zeggen dat het bestemmingsplan tot aan de hoogste instantie is goedgekeurd en dus onherroepelijk is vastgesteld.
 3. Wij hebben een procedureregeling tegemoetkoming planschade vastgesteld. Daarin staat binnen welke termijn het college moet beslissen.
 4. Op grond van deze regeling legt het college het verzoek in handen  van een onafhankelijke schadebeoordelingsadviseur.
 5. Deze adviseur stelt u in de gelegenheid om uw verzoek toe te lichten of aan te vullen. Hiervan wordt door de adviseur een verslag opgesteld.
 6. De adviseur stelt een advies op.
 7. Het college beslist naar aanleiding van dit advies.
 8. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u bij het college een bezwaarschrift indienen.
 9. Tegen de beslissing van het college over uw bezwaarschrift kunt u beroep bij de Rechtbank instellen.
 10. Tegen de uitspraak van de Rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Kosten

Volgens de wet moet u voor het starten van de planschadeprocedure kosten betalen. Deze bedragen € 500,-. U krijgt het bedrag terug als de planschade is toegekend. Is uw aanvraag afgewezen? Dan krijgt u het bedrag niet terug.