Schagen Oost

Ambitie

De stad Schagen is volop in ontwikkeling. Er is vraag naar veel betaalbare woningen en woningen met zorg. En er is ruimte nodig voor sport, recreatie, groen en water in en om Schagen. Binnen de bebouwde kom van de stad Schagen is weinig ruimte voor deze nieuwe ontwikkelingen. Om voorbereid te zijn op de groei, zijn daarom ook de mogelijkheden verkend om aan de rand van Schagen te bouwen.

Schagen Oost is door ons gekozen als gebied wat in de toekomst uitgebreid kan worden. Deze keuze sluit aan bij afspraken die met de regio en de provincie Noord-Holland zijn gemaakt in de Woondeal 2.0. In 2021 is hiervoor een eerste besluit genomen door de gemeenteraad. Het college heeft eind oktober 2023 de projectopdracht van Schagen Oost vastgesteld. De ambitie is om in ieder geval 1100 woningen te gaan bouwen in Schagen Oost. Dit is vastgelegd in de Omgevingsvisie Stad Schagen 2040.

Participatie

In de ontwikkelvisie stad Schagen 2040 zijn de eerste ideeën voor Schagen Oost al openbaar gemaakt. Sommige omwonenden van Schagen Oost gaven al een reactie in hun zienswijze. 

Nu hebben we de visie voor Schagen Oost verder uitgewerkt. Ook deze visie hebben wij samen gemaakt met onze inwoners. Hiervoor hebben wij in samenwerking met Bureau Palmbout (Stedenbouw) en HNS (Landschap) een kansen- en belemmeringenkaart gemaakt. Op 6 december 2023 lieten wij deze kaart zien tijdens de bewonersparticipatie. Op 30 januari 2024 werd een tweede participatiebijeenkomst georganiseerd. Toen lieten wij een concept omgevingsvisie kaart en een mogelijke verbeelding van Schagen Oost zien. Na beide participatiebijeenkomsten konden belanghebbenden hun vragen, wensen en zorgen met ons delen. Op al deze vragen, wensen en zorgen hebben wij een antwoord geschreven. Deze uitgebreide beantwoording is te downloaden vanaf deze pagina. Ook zijn de posters en sfeerverslagen te downloaden. 

Het eindresultaat van deze participatieve uitwerking is te vinden in de Omgevingsvisie Stad Schagen 2040.

Posters participatiebijeenkomst 6 december 2023

Download hieronder de vier informatie posters van de bijeenkomst op 6 december. Ook vind je hier extra toelichting op de posters.

Inventarisatiekaart met randvoorwaarden

De inventarisatiekaart met randvoorwaarden voor Schagen Oost laat zien welke elementen van belang zijn voor toekomstige ontwikkelingen in dit gebied. Op de kaart worden aspecten laten zien die van invloed kunnen zijn op de planning en vormgeving van nieuwe plannen. Op deze kaart worden bijvoorbeeld belangrijke en waardevolle locaties uit het verleden aangegeven en worden zo genaamde hinderzones aangegeven. Hinderzones zijn plekken waar factoren zoals geluids- of geurbelemmeringen de leefomgeving kunnen beïnvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zones rondom veehouderijen. In de legenda wordt uitgelegd wat de kaartsymbolen betekenen.

Kansenkaart Schagen Oost: Verkenning van toekomstige mogelijkheden

De kansenkaart voor Schagen Oost laat de potentiële ontwikkelingen op gebieden als groen, woningbouw, recreatie en meer zien. Het hoofddoel is een beeld te schetsen van de mogelijke toekomstige kwaliteiten en kansen binnen dit plangebied. Deze kaart biedt een conceptueel overzicht van hoe diverse aspecten, zoals groenvoorzieningen en woonwijken, kunnen samenkomen om de leefbaarheid en ontwikkeling van Schagen Oost te versterken. Bestaande randvoorwaarden worden geïntegreerd met nieuwe ideeën, zoals de implementatie van fietsroutes en goed toegankelijke groene ruimtes.

Op de luchtfoto is de bestaande situatie zichtbaar. De rode stippellijn geeft de grens van het plangebied Schagen Oost aan.

Proces
Wanneer:Wat:
6 december 20231e participatiebijeenkomst Omgevingsvisie Schagen Oost
Januari – februari 20242e participatiebijeenkomst Omgevingsvisie Schagen Oost
Februari – maart 2024Collegebesluit: ter inzage legging Omgevingsvisie van de Stad Schagen (incl. Schagen Oost)
Maart - April 20246Ter inzage legging Omgevingsvisie van de Stad Schagen (incl. Schagen Oost) (6 weken vanaf collegebesluit)
Mei – juni 2024Vaststelling omgevingsvisie van de Stad Schagen (incl. Schagen Oost) door college van burgemeester en wethouders
Juni – juli 2024Vaststelling omgevingsvisie van de Stad Schagen (incl. Schagen Oost) door de gemeenteraad
Vanaf 4e kwartaal 2024Uitwerking van omgevingsvisie naar omgevingsplan (het oude bestemmingsplan) voor Schagen oost (duur: 1 tot 2 jaar)

Posters participatiebijeenkomst 30 januari 2024

Download hieronder de drie informatie posters die tijdens de bijeenkomst te bezichtigen waren. Ook vind je hier extra toelichting op de posters.

Kansenkaart Schagen Oost verkenning van toekomstige mogelijkheden

De kansenkaart voor Schagen Oost is een eerste schetsmatige
verkenning van potentiële ontwikkelingsmogelijkheden op het
gebied van groen, wonen, recreatie, etc. Deze kaart integreert
bestaande randvoorwaarden met nieuwe kwaliteiten, zoals
fietsroutes en goed toegankelijke groene ruimtes. Het doel is om
een breder beeld te schetsen van mogelijke toekomstige kwaliteiten
en kansen in dit gebied.

Visiekaart Schagen Oost: Het laten landen van ambities

De visiekaart voor Schagen Oost is een verdere uitwerking van de ambities uit de kansenkaart. Daarnaast toont de visie een vertaling van de vier landschappelijke kernkwaliteiten, zoals geformuleerd in het Bijzonder Provinciaal Landschap. Het landschap bestaat uit verschillende landschapstypes: bos, rietland en open landschap. In dit ‘groene raamwerk’ liggen verschillende buurtschappen genesteld. In de buurtschappen is ruimte voor een divers pallet aan woningen en wordt een kleinschalig voorzieningencentrum voorzien.

Tussen de nieuwe buurtschappen en de bestaande stadsrand is volop ruimte voor ontmoeting, buiten spelen, sporten en andere vormen van recreatie. Een nieuw fietsnetwerk, met vrij liggende fietspaden, verbindt het gebied op een veilige en aantrekkelijke manier zowel met Schagen als met Barsingerhorn, Haringhuizen e.o. Voor de auto wordt het gebied bereikbaar vanuit de ventweg van de N241 en vanaf de Snevert. Auto en fiets worden op deze manier meer van elkaar gescheiden.

Verbeelding Schagen Oost: een waterrijk woonlandschap

Bovenstaande schets verbeeldt een mogelijk toekomstperspectief voor Schagen Oost. Er ontstaat een waterrijk woonlandschap met ruimte voor nieuwe recreatie en sportvoorzieningen voor alle Schagenaren. De buurtschappen die losjes in het gebied zijn gepositioneerd worden landschappelijk omzoomd. De buurten bieden een divers woonmilieu. Van vrijstaande kavels tot enkele gestapelde complexen. De grootste dichtheid ligt nabij het station, rondom de Leets en de Nieuwe Molensloot. Hier zullen ook enkele kleinschalige voorzieningen, zoals een basisschool en een buurtsupermarkt worden toegevoegd die aanvullend zijn voor de stad Schagen.