Schagen Oost

De stad Schagen is volop in ontwikkeling. Er is vraag naar veel betaalbare woningen en woningen met zorg. En er is ruimte nodig voor sport, recreatie, groen en water in en om Schagen. Binnen de bebouwde kom van de stad Schagen is zeer beperkt ruimte voor deze nieuwe ontwikkelingen. Om voorbereid te zijn op de benodigde groei zijn daarom ook de mogelijkheden verkend om aan de rand van Schagen te bouwen.

Schagen Oost is gekozen als gebied wat in de toekomst uitgebreid kan worden. Deze keuze sluit aan bij afspraken die met de regio en de provincie Noord-Holland zijn gemaakt in de Woondeal 2.0. In 2021 is hiervoor een eerste besluit genomen door de gemeenteraad. Het college van gemeente Schagen heeft eind oktober de projectopdracht vastgesteld. Hierin is de ontwikkeling van Schagen Oost opgenomen. De ambitie is om in ieder geval 1100 woningen te gaan bouwen in Schagen Oost. Dit wordt vastgelegd in de omgevingsvisie voor dit gebied.

Participatie

In de ontwikkelvisie stad Schagen 2040 zijn de eerste ideeën voor Schagen Oost al openbaar gemaakt. Sommige omwonenden van Schagen Oost gaven al hun zienswijze. We gaan nu een stap verder met uitwerken naar een Omgevingsvisie en we gaan dit samen met in- en omwonenden doen.

Bijeenkomst 6 december

Daarom organiseren we op 6 december een participatiebijeenkomst. Wij horen dan graag wat inwoners belangrijk vinden voor de woningbouw in Schagen Oost. Bijvoorbeeld op welke locatie er straks wordt gebouwd. Maar ook welke wensen er zijn rondom recreatie en voorzieningen. En welke ideeën er zijn voor het landschap. Deze bijdragen nemen wij mee in de omgevingsvisie voor Schagen Oost.

Volgende bijeenkomst 2024

In het eerste kwartaal van 2024 organiseren wij een tweede bijeenkomst. Wij presenteren dan de visie en geven aan hoe de bijdragen zijn meegenomen. Na de tweede bijeenkomst leggen wij het plan formeel ‘ter inzage’. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen. De planning is om voor de zomervakantie 204 de omgevingsvisie door de gemeenteraad vast te laten stellen.

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Met het vaststellen van de Omgevingsvisie Stad Schagen 2040 door de gemeenteraad is ook het moment dat het Wet voorkeursrecht gemeenten wordt verlengd voor Schagen Oost. Dat is belangrijk om als gemeente de regie op de ontwikkeling te behouden. En de doelstelling van het realiseren van een woonlandschap met genoeg betaalbare woningen te kunnen behalen in het gebied.