Visie op Woningbouw

Algemeen

In Petten is bijna geen huurwoning beschikbaar, gezinswoningen worden regelmatig niet gebruikt door gezinnen en starters kunnen geen eerste huis vinden. Deze zaken zetten de leefbaarheid van het dorp onder druk.

We hebben daarom het beleid dat in dorpen gebouwd moet worden. Dit geldt ook voor Petten. De dorpsraad heeft eerder een enquête gehouden over woningbouw in het dorp. De belangrijkste uitkomst was dat het dorp inderdaad nieuwe woningen nodig heeft. Maar liever niet door er alleen maar een losse wijk bij te bouwen. De ontwikkeling van het dorp moet juist bijdragen aan meer verbinding.

Omgevingsvisie

Met de visie op woningbouw volgen we de Structuurvisie Petten (maart 2012) en de Omgevingsvisie Schagen. Hierop aanvullend gaan wij nu verder met de toekomstvisie voor de woonkern Petten waarin de woningbouw de grootste ruimtevrager is. Uitbreiden met woningen kan niet zomaar. We overleggen daarom ook met andere partners zoals de Provincie Noord-Holland, natuurorganisaties en het hoogheemraadschap. We praten over zaken als bouwen in landelijk gebied, beschermde landschappen, natuur, stikstofruimte en veiligheid. Op die manier brengen we de behoefte en bedreiging samen, zodat daarmee duidelijk wordt welke plannen we eerst kunnen uitvoeren en welke plannen nu nog niet mogelijk zijn.

Doel

Het doel is om tot 2040 circa 200 tot 225 woningen in Petten te kunnen bouwen. Dit doen we om de doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen. Zowel in koop als ook in huur. Daarmee helpen we de leefbaarheid in het dorp doordat mensen die hier graag willen wonen ook een plekje kunnen vinden.

Methode

De aanpak daarvoor is dat er zorgvuldig gekeken moet worden wat er in het dorp mogelijk is, hoeveel draagvlak er bij de bewoners is en wat er dan nog buiten het dorp gebouwd kan worden. Hiervoor hebben we een visie gemaakt. Deze visie brengt in beeld waar de kansen zijn voor meer verbinding, zoals een fietspad of een park en waar de kansen zijn voor bouw. In deze visie zijn twee soorten projecten verder uitgewerkt: bouwlocaties in de dorpskern en bouwlocaties ten zuiden van het dorp.

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep opgericht waarin inwoners, dorpsraad, verenigingsleven en ondernemers samen met ons als gemeente overleggen over hoe het dorp het beste kan groeien.

Voor verschillende wijken in het dorp zijn intussen diverse voorstellen gedaan. Deze worden door de klankbordgroep en gemeente besproken met het dorp.

Wensen van bewoners zijn belangrijk

De bewoners willen het dorp compact houden qua woningbouw. En de sport speelt een belangrijke rol in de gemeenschap. Daarom zou het kunnen dat de sportvelden naar buiten het dorp verplaatst moeten worden. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. De wensen van de bewoners zijn hierin belangrijk.

Informatieavond

De inloopavond op 22 februari 2023 is door circa 180 mensen bezocht. Daarnaast zijn er 58 reacties via de website ingestuurd.

Positieve geluiden

In het algemeen werden er drie geluiden gehoord:

 1. De inwoners van Petten zijn blij dat er gewerkt wordt aan woningbouw, dat is hard nodig.
 2. De ideeën die worden besproken zijn goede ideeën, maar let op dat niet alles wordt volgebouwd. Openheid in de wijken wordt beleefd als een kernwaarde.
 3. Zo snel mogelijk starten.

Wel aandachtspunten

Meer specifiek werden er diverse aandachtspunten geplaatst of om meer uitleg gevraagd bij de teksten en beelden die op 22 februari getoond werden.. Als concreet voorbeeld valt op dat gebouwen van drie of vier bouwlagen zoals ze aan de Zijperweg ingetekend staan, voor de een als ‘hoogbouw’ worden ervaren, deze voor een ander prima te accepteren zijn. Het is daarom prettig dit duidelijker aan te geven: welke hoogtes zijn op welke plaatsen nog acceptabel.

Er worden in de diverse reacties ook zorgen uitgesproken, die betrekking hebben op de praktische kant. Als een voorziening zoals een bootschuurtje of een volkstuin zou worden verplaatst dan moet er ook een alternatief zijn en hulp bij het realiseren daarvan.

Er wordt in een aantal reacties gesproken over het verplaatsen van sport naar het oosten als oplossing. In plaats van een uitbreiding naar het zuiden, wordt dit als een betere oplossing gezien voor de (verre) toekomst. Immers door de sport naar de overzijde van de provinciale weg te brengen blijft er meer ruimte voor wonen in de dorpskern.

Concrete aanbevelingen

Er zijn tot slot ook diverse concretere aanbevelingen en observaties gedaan. Een greep uit deze concrete punten:

 • Is het mogelijk ook een rondje per water te maken zodat je een rondje kunt suppen of kano varen?
 • Als garageboxen verplaatst worden is er dan ook een gedeelte van deze boxen wel in het dorp te behouden? Er zijn ook mensen die dit niet alleen als rommelschuur gebruiken.
 • Er zit nog niet echt een vervolg in na de planperiode, zoals bijvoorbeeld wanneer de school verplaatst gaat worden. Dat is jammer omdat daarmee de focus te veel komt te liggen dat er een nieuwe wijk nodig zou zijn.
 • Doelgroep ouderen: ga met ouderen in gesprek om te bekijken of er een project op maat gemaakt kan worden.
 • Bekijk ook of bestaande woningen een eenvoudige opfrisbeurt kunnen krijgen, zoals een lik witte verf of het aanbrengen van luiken. Dat zou het aangezicht meer een strandachtig en passend beeld bij Petten geven.
 • Extra beplanting van de Pettemer Kluft draagt bij aan een meer geborgen gevoel. Trek de struiken grassen en dennenbomen door.
 • Op het terrein Hazepolder kan ook goed een meer permanente vorm van recreatie komen. Petten had vroeger de allereerste Stayokay van Nederland. Nu is er een tekort aan camping en camperplaatsen.
 • Speelplekken en samenkomstplekken in woonwijken dragen bij aan gemeenschapsvorming en zijn belangrijk voor het dorp. Let op dat er voldoende rustpunten (bijvoorbeeld bankjes) blijven ook tussen deze groene plekken in.
 • Houd rekening met de wind. In planten maar ook in bebouwing zodat er geen ‘tochtgaten’ ontstaan tussen gebouwen in.
 • Komt er een supermarkt waar je goed met de auto kunt komen?

Deze reacties zijn nabesproken door de klankbordgroep en de gemeente op 6 maart jl. Waar mogelijk worden deze verwerkt of als vraag beantwoord in het vervolgproduct, de ontwikkelvisie zelf.