Simco Kruijer

Wethouder Simco Kruijer
Wethouder S. Kruijer

2e loco burgemeester

Portefeuille Wonen en Economie

 • Wonen (inclusief volkshuisvesting, huisvesting arbeidsmigranten, urgentie, prestatieafspraken, woningbouwprogramma exclusief grondexploitaties)
 • Ruimtelijke Ordening (inclusief monumenten, erfgoed, omgevingsvergunningen en stikstofdossier)
 • Economische Zaken (inclusief bedrijfsterreinen, bedrijfscontacten, markten en vestigingsklimaat)
 • Recreatie en Toerisme (inclusief Kustpact)
 • Programma invoering Omgevingswet

Functies binnen en namens het gemeentebestuur

 • Wethouder (JessLokaal)
 • Lid stuurgroep huisvesting arbeidsmigranten - Kop van Noord-Holland;
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Fysiek (PO Fysiek Domein) - Kop van Noord-Holland;
 • Lid overlegorgaan Noord-Hollandse Kustgemeenten (OHNK).
 • Lid Bestuurlijk Overleg Noord-Holland Noord Wonen (vertegenwoordiger Kopgemeenten)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord (vertegenwoordiger Kopgemeenten)
 • Lid Stuurgroep Holland Boven Amsterdam (Hba) – Noord-Holland Noord (vertegenwoordiger Kopgemeenten)
 • Deelnemer LAG – Leader-project Kop van Noord- Holland.

Functies buiten het gemeentebestuur

 • In loondienst of als zelfstandige:
  • Geen
 • Openbare betrekkingen:
  • Geen
 • Persoonlijke (bestuurs)functies:
  • Vrijwilliger voetbalclub Sint Boys -D.E.S. (Vergoeding: geen)